รายชื่อสมาชิกชุมนุมซูโดกุ (ม.ต้น)
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางประยงค์ สัจจพงศ์พันธุ์
นางสาวพัชรีพร ชุมชอบ
จำนวน 30 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กชายสุทธิภัทร สุทธิพงค์
1/2
 
2
เด็กหญิงโอบอ้อม สมสวัสดิ์
1/3
 
3
เด็กหญิงสุวภัทร เธียรอุทก
1/5
 
4
เด็กหญิงธนสร นิตย์นรา
1/8
 
5
เด็กหญิงณัฐรนิช ฐิติภรณ์พันธ์
1/12
 
6
เด็กหญิงรักต์กันท์ เสนทอง
1/12
 
7
เด็กหญิงพัชราภรณ์ วงศ์วรรณ
2/4
 
8
เด็กชายกิติภูมิ กระต่ายทอง
2/10
 
9
เด็กชายอนัส นิลทน
2/10
 
10
เด็กหญิงเบญญาภา มีสวัสดิ์
2/10
 
11
เด็กหญิงเพียงฟ้า เก้าเอี้ยน
2/10
 
12
เด็กหญิงนภัสวรรณ ขวัญเพชร
2/10
 
13
เด็กหญิงลลิตา ช่วยศรี
2/10
 
14
เด็กหญิงสุชาวดี ไทแท้
2/10
 
15
เด็กชายนพชิษณ์ วงศ์จินะ
3/1
 
16
เด็กชายพงศธร อมรลักษณ์
3/1
 
17
เด็กชายทรงเดช พันธ์ยอด
3/7
 
18
เด็กชายสรวิชญ์ พูลสวัสดิ์
3/7
 
19
เด็กหญิงชนัฐเณฏฐ์ ทิพยจันทร์
3/7
 
20
เด็กหญิงมณีรัตน์ แซ่หลี
3/7
 
21
เด็กชายกันตภณ จิระวรรณ
3/10
 
22
เด็กชายเซบาสเตียน ชมตะวัน ออร์เฟอร์
3/10
 
23
เด็กชายธนกร ผิวเหมาะ
3/10
 
24
เด็กชายโยธาพงศ์ พวงทิพย์
3/10
 
25
เด็กชายศุภณัฐ อินทสุภา
3/10
 
26
เด็กหญิงชญานิศ แก้วกอง
3/10
 
27
เด็กชายเทวินทร์ แก้วพิชัย
3/11
 
28
เด็กชายธนภัจน์ ขนาบแก้ว
3/11
 
29
เด็กชายปรินทร แฝงกาย
3/11
 
30
เด็กชายพฤทธิ์ ขุนปลาด
3/11
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี