รายชื่อสมาชิกชุมนุมอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายวีรยศ เอกรัตน์
จำนวน 30 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กชายณัฐดนย์ รัตนพรหม
1/1
 
2
เด็กหญิงศศิธร เล่งระบำ
1/1
 
3
เด็กหญิงชนัญพิชชา รักษาพราหมณ์
1/2
 
4
เด็กหญิงญาณิศา บุญสิทธิ์
1/2
 
5
เด็กหญิงพิชาทา ชูแก้ว
1/2
 
6
เด็กหญิงทิพมณี มั่งมีสุวรรณ
1/3
 
7
นางสาวรสริน คงชนะ
4/12
 
8
นางสาวจรรยาพร บุญคง
4/12
 
9
นางสาวณัฐณิชา จันทร์แจ่ม
5/2
 
10
นายสามารถ ฤทธิ์สามารถ
5/9
 
11
นางสาวญาณิศา เเซ่อึ้ง
5/10
 
12
นางสาวชนนพรรษา วัจนเทพินทร์
5/10
 
13
นางสาวรมิตา มณีชัย
5/10
 
14
นางสาวรุ่งทิพย์ สังขาว
5/10
 
15
นางสาวพิชญาภัค หวามา
5/12
 
16
นางสาวณิชารีย์ แย้มยินดี
5/12
 
17
นางสาวกันต์กมล วรรณเต็ม
5/12
 
18
นางสาวปุญยนุช สมตระกูล
6/6
 
19
นางสาวกัญญ์วรา ยศเมฆ
6/7
 
20
นางสาวณัฐณิชา เอียมคล้าย
6/7
 
21
นางสาวลัดดาวรรณ หมื่นแสน
6/7
 
22
นายธนรัตน์ พุทธสุภะ
6/9
 
23
นางสาวกัญญารัตน์ ช่วยบรรจง
6/9
 
24
นางสาวจุฑาทิพย์ วิเศษวุฒิสาร
6/9
 
25
นางสาวสิริมนต์ สุขช่วง
6/9
 
26
นางสาวสิริภากานต์ รำมะนะกิจจะ
6/9
 
27
นางสาวกฤษฏิยาภัทร รูปสมดี
6/10
 
28
นางสาวพิมผกา วิมล
6/12
 
29
นางสาวอาทิตยา ม่วงเทศ
6/12
 
30
นางสาวธนพร อัคคีสุวรรณ
6/12
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี