รายชื่อสมาชิกชุมนุมผ้าและดอกไม้ by ส.ร.
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายชาตรี ชูโลก
จำนวน 27 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กหญิงนภัสสร ทองปลอด
1/1
 
2
เด็กหญิงบุญธิชา วงศ์โพธิพันธ์
1/1
 
3
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สมทรง
1/4
 
4
เด็กหญิงพรธวัล บุญเตียว
1/4
 
5
เด็กหญิงกุณธิดา เรืองพงษ์
2/2
 
6
เด็กหญิงปวริศา แก้วเกลี้ยง
2/2
 
7
เด็กหญิงคีตภัทร ล่องพริก
3/2
 
8
เด็กหญิงณัฐวดี หนูหีต
3/2
 
9
เด็กหญิงปกิตตา แซ่ฮ้อ
3/2
 
10
เด็กหญิงปลายธาร แก้วกุฏิ
3/2
 
11
เด็กหญิงมิ่งขวัญ เขียนบรรดิษฐ์
3/2
 
12
เด็กหญิงกัญญาภัทร ช่วยคล้าย
3/9
 
13
นายกรภัทร ประสมปลื้ม
4/3
 
14
นายปัณณธร รัดพรัด
4/3
 
15
นายอภิสิทธิ์ ชูประเสริฐ
4/3
 
16
นางสาวสุวภัทร เทพยา
4/3
 
17
นายพรหมมินทร์ เจริญผล
4/4
 
18
นางสาวนิลนี บุญทอง
4/4
 
19
นายศาสตราวุธ เย็นรักษา
4/5
 
20
นายนราธิป นรเทพไพศาล
4/5
 
21
นายอิทธิกร แสงวิเศษ
4/5
 
22
นางสาวณัฎฐนันท์ หงษ์ทอง
4/5
 
23
นางสาวเสาวลักษณ์ เทียนชัย
4/6
 
24
นางสาวนฤภร สรรพคง
4/7
 
25
นางสาวณิชาภัทร โชติกล่อม
4/7
 
26
นางสาวธิติมา จิตตานนท์
4/8
 
27
นางสาวพัณณิตา สารสม
5/12
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี