รายชื่อสมาชิกชุมนุมเย็บปักถักร้อย
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวหฤทัย เพชรรัตน์
นางปุณยนุช หาญธนานนท์
จำนวน 41 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กหญิงชณัญชิตา สะละ
1/1
 
2
เด็กหญิงณัฐธิดา อู่อรุณ
1/3
 
3
เด็กหญิงนภสร เพ็ชรสังข์
1/3
 
4
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ธิปัตย์
1/4
 
5
เด็กหญิงพิมผกา อินทร์เสวียด
1/6
 
6
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา เอี่ยมยี
1/7
 
7
เด็กหญิงพิมพ์มาดา วิญญูธรรม
1/8
 
8
เด็กหญิงพิชชาภา ปลื้มใจ
1/9
 
9
เด็กหญิงจิตตินันท์ อุดมวิทยาไกร
1/12
 
10
เด็กชายธีระเดช ปิ่นวิเศษ
2/4
 
11
เด็กหญิงไปรยา ปานเพชร
2/4
 
12
เด็กหญิงศิรภัสสร คล้ายเหลือ
2/4
 
13
เด็กหญิงชญานิศ สุวรรณมณี
2/4
 
14
เด็กหญิงชนิกานท์ ลิมปนนาคทอง
2/5
 
15
เด็กชายศุภวิชญ์ ชูนาวา
2/6
 
16
เด็กหญิงแทนฟ้า ไพฑูรย์
2/6
 
17
เด็กหญิงเบญญาภา เพชรรักษ์
2/6
 
18
เด็กหญิงนรีรัตน์ เชื้อโห้
2/6
 
19
เด็กหญิงปาร์ลิลิน แก้วกร
2/6
 
20
เด็กหญิงรัญชิตา คุ้มครอง
2/6
 
21
เด็กหญิงสิดาพร ฉิมเรือง
2/6
 
22
เด็กหญิงกชพร แก้วเพ็ง
2/7
 
23
เด็กหญิงภูริชญา ปานเกิด
2/7
 
24
เด็กหญิงกิตติพร ลิ้มสกุล
2/11
 
25
เด็กหญิงมนัสนันท์ ศรีเนียม
3/2
 
26
เด็กหญิงปิยพร หมั่นไชย
3/2
 
27
เด็กหญิงภัทรมาศ แสงมณี
3/2
 
28
เด็กชายชัยวัฒน์ เผือกชู
3/3
 
29
เด็กหญิงนงนภัส ทองแกมแก้ว
3/3
 
30
เด็กหญิงเขมิสรา ศิลปพรหมมาศ
3/10
 
31
เด็กหญิงนัฐธิชา เศวตศิลป
3/10
 
32
เด็กหญิงปานิสรา ประชุมรัตน์
3/10
 
33
เด็กหญิงภิญลภัส พรรณรา
3/10
 
34
นางสาวงามพิรุณ คีรีวรรณ
4/4
 
35
นางสาวนันท์ชพร แช่มไล่
4/7
 
36
นายชุติพนธ์ คชสิทธิ์
5/4
 
37
นายปฏิภาณ ชาตะกูล
5/4
 
38
นายพงศ์ปพัทธ สังข์สิงห์
5/4
 
39
นางสาวอมลรุจี อินทวงศ์
5/6
 
40
นางสาวภัทรวดี ขาวหนูนา
5/7
 
41
นางสาวกนกอร ชนะสงคราม
5/7
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี