รายชื่อสมาชิกชุมนุมEnglish for fun (สอนโดย Aj.Jhocellito MLP)
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม

จำนวน 25 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กชายภูวริษฐ์ วรภัณฑ์วิศิษฎ์
1/3
 
2
เด็กหญิงกมลวรรณ บัวรุ่ง
1/5
 
3
เด็กหญิงณัฐธัญญา สุวรรณรักษา
1/5
 
4
เด็กหญิงสิริยากร เกตุแก้ว
1/6
 
5
เด็กชายกฤษฏิ์ หัตถพลาเมธ
1/9
 
6
เด็กชายเตโชดม ย้วนบุญหลิม
1/9
 
7
เด็กชายปรมัตถุ ศักดิ์แก้ว
1/9
 
8
เด็กหญิงคุณัญญา มณีรัตน์
1/9
 
9
เด็กชายวัชรพงศ์ โพธิครูประเสริฐ
2/1
 
10
เด็กชายสุวิจักขณ์ ใจเพชร
2/7
 
11
เด็กหญิงกมลา ทองสินธุ์
2/7
 
12
เด็กหญิงกานต์ชนก ฉวีภักดิ์
2/7
 
13
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์ ศรีสุวรรณ
2/7
 
14
เด็กหญิงชนิภรณ์ บุตรช่วง
2/7
 
15
เด็กหญิงฐปนี กล่อมเมือง
2/7
 
16
เด็กหญิงธัญสร ศรีสุชาติ
2/7
 
17
เด็กหญิงธาดารัตน์ ทับทิมทอง
2/7
 
18
เด็กหญิงนภัสสรณ์ ธีระดำรงกุล
2/7
 
19
เด็กหญิงนิรมล แก้วรัตน์
2/7
 
20
เด็กหญิงบุญญาภา ใจห้าว
2/7
 
21
เด็กหญิงปรีชญา กุนทอง
2/7
 
22
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา โชคคณาพิทักษ์
2/7
 
23
เด็กหญิงศิริรัตน์ ลิ้มสกุล
2/7
 
24
เด็กหญิงอรพิชญา ชูเกิด
2/7
 
25
เด็กชายอติวิชญ์ ทองยอด
2/8
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี