รายชื่อสมาชิกชุมนุมฟุตซอลชาย
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายสิริพงษ์ แสงเดช
จำนวน 32 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กชายกรวิชญ์ บุญศิริชัย
1/1
 
2
เด็กชายธีรโชติ สังข์เทพ
1/1
 
3
เด็กชายพชรพล บุรงค์
1/1
 
4
เด็กชายอินทัช ปุญนุวงศ์
1/1
 
5
เด็กชายจิรวัฒน์ พัฒน์แช่ม
1/5
 
6
เด็กชายนนทกร ลุยภูมิประสิทธิ์
1/5
 
7
เด็กชายพสิษฐ์ ทิพย์สุวรรณ
1/5
 
8
เด็กชายรัชชานนท์ ศิรินิลเพชร
1/5
 
9
เด็กชายศิรสิทธิ์ คงเกษตร
1/5
 
10
เด็กชายอรรถบูรณ์ วังชนะกุล
1/5
 
11
เด็กชายอานัส หยีอาเส็ม
1/5
 
12
เด็กชายพิสิษฐ์ คงแก้ว
1/6
 
13
เด็กชายวิธวินท์ สัมพันธ์
1/6
 
14
เด็กชายสุวัฒนา อุไรวรรณ
1/6
 
15
เด็กชายณัฐวุฒิ โสภา
1/7
 
16
เด็กชายธนวัตน์ สิขิวัฒน์
1/7
 
17
เด็กชายณัฐภัทร สุวรรณฤกษ์
1/8
 
18
เด็กชายสิรภพ มีเพียร
1/8
 
19
เด็กชายธีริทย์ ยิ้มแย้ม
1/9
 
20
เด็กชายกรวิชญ์ ทิพย์ประชา
1/11
 
21
เด็กชายเจตพล ผลิวรรณ
1/11
 
22
เด็กชายกฤติน แสงแก้ว
1/11
 
23
เด็กชายเอกธนิน เกตุแก้ว
1/12
 
24
เด็กชายชัชพงศ์ พิณกรต
2/4
 
25
เด็กชายพีรดนย์ ถาวราภรณ์
2/4
 
26
เด็กชายภัคภัทร จันทร์แสง
2/4
 
27
เด็กชายศรีไพโรจน์ ใจห้าว
2/5
 
28
เด็กชายชินดนัย รัตนะ
2/6
 
29
เด็กชายธนโชติ อังกาบ
2/6
 
30
เด็กชายปัณณวิชญ์ พ้นภัย
2/6
 
31
เด็กชายสุกฤษฎิ์ ศิลปรัศมี
2/6
 
32
เด็กชายปริพัฒน์ ลิ้มสุวรรณ
2/11
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี