รายชื่อสมาชิกชุมนุมแฟชั่นดีไซน์ (สมัครที่คุณครูน้ำเพชร)
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวน้ำเพชร ยวนเกิด
จำนวน 24 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กหญิงณชนก ศุภลักษณ์
1/8
 
2
เด็กหญิงปณาลี พุนพูล
1/8
 
3
เด็กหญิงพิชชาภา ภาราทอง
1/8
 
4
เด็กหญิงณัฎฐธิดา จินดารัตน์
1/9
 
5
เด็กหญิงวิชญ์ชยาภรณ์ เอกบวรวงศ์
3/2
 
6
เด็กหญิงปาริชา มุสิกวงศ์
3/3
 
7
นางสาวกฤตยา กิจวิริยะกุล
5/2
 
8
นางสาวพิชญธิดา สามชุม
5/4
 
9
นางสาวสรินยา สุขขวัญ
5/4
 
10
นางสาวกรณิศ ขนอม
5/4
 
11
นางสาวปาณิสรา สัมพันธ์
5/4
 
12
นางสาววรีญา ภู่เชี่ยวชาญวิทย์
5/4
 
13
นายอานนท์ เขมะศรีสุวรรณ
6/5
 
14
นางสาวภริตพร นามบุญโชติ
6/5
 
15
นางสาวพลอยประดับ ศรีโสภากรณ์
6/5
 
16
นางสาวเกศรา ดีทอองอ่อน
6/5
 
17
นางสาวจิดาภา วิชญวิศิษฏ์ชล
6/5
 
18
นางสาวชาลิสา เขียวคล้าย
6/5
 
19
นางสาวเบนาซีร์ คาน
6/5
 
20
นางสาวมาริษา ผิวสลับ
6/5
 
21
นางสาวศิริพัทธพร อักษรกุล
6/5
 
22
นางสาวสุพิชญา ประชุม
6/5
 
23
นางสาวนันทภัทร สองแก้ว
6/5
 
24
นางสาวนันท์นภัส งาสุวรรณ
6/10
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี