รายชื่อสมาชิกชุมนุมCan we just talk?
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวอรณิชา หงษ์เกิด
จำนวน 31 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
นายพัสกร คชรัตน์
4/8
 
2
นายภูมิภัทร พงศ์ปิยะประเสริฐ
4/8
 
3
นางสาวกัลยากร รอดสั้น
4/9
 
4
นางสาวเขมิกา ศรีคำเงิน
4/9
 
5
นางสาวพจณิชา​ พรประเสริฐ​สม​
4/10
 
6
นางสาวชยารัตน์ ฤทธิกุล
4/11
 
7
นางสาวญาณิษา ชำนาญ
4/11
 
8
นางสาวนลิณี สระทองอ้อย
4/11
 
9
นางสาวกมลวรรณ หนูสุวรรณ์
4/12
 
10
นางสาวคุณิตา ปานแดง
5/2
 
11
นางสาวสุทธิดา ทองสกุล
5/2
 
12
นางสาวธัญวรัตม์ สายบัว
5/7
 
13
นางสาวนิตยา ศักดิ์พัฒนพงศ์
5/7
 
14
นางสาวศศิประภา สงเคราะห์
5/7
 
15
นางสาวนฤภร ชาวประทุม
5/7
 
16
นางสาวชัชฎาภรณ์ ทิมบำรุง
5/7
 
17
นางสาวฐานัดดา ดาษฎาจันทร์
5/7
 
18
นางสาวธัญรดา ฤทธิ์เรือง
5/7
 
19
นางสาวพัชราภรณ์ ใจทัศน์
5/7
 
20
นางสาวพิมพ์วรัชณ์ เจริญพงค์
5/7
 
21
นายพันธกานต์ รู้แจ้ง
5/8
 
22
นางสาวจิดาภา ท่ากั่ว
5/8
 
23
นางสาวอัจจิมา ฤทธาภัย
5/8
 
24
นางสาวณัฏฐนิช วรรณโชติ
5/8
 
25
นางสาวเบญญาภา ถาวร
5/8
 
26
นางสาวจิรัฐติกาล วาสนาสูง
5/8
 
27
นายกนกพล สำเภาทอง
5/9
 
28
นางสาวชวิศา สุวรรณชาตรี
5/9
 
29
นางสาวฐิตากร ศิริมุสิกะ
5/9
 
30
นางสาวภทร ยิ้มเยื้อน
5/9
 
31
นางสาวกัลยรัตน์ แก้วทิพย์
5/9
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี