รายชื่อสมาชิกชุมนุมFab Lab
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายธีรเดช สกุลอ่อน
นายอัยยุบ หลีเส็น
จำนวน 6 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
นางสาวปานแก้ว คงบัว
4/4
 
2
นางสาวอัญญานี ชูพันธ์
4/4
 
3
นางสาวธนภรณ์ บุญสิทธิ์
6/13
 
4
นางสาวธัญวดี ใจห้าว
6/13
 
5
นางสาวอภิศชญานันท์ คำแก้ว
6/13
 
6
นางสาวปิยาพัชร วรลักษณ์ภักดี
6/13
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี