รายชื่อสมาชิกชุมนุมชุมนุมวิชาการ ท22102 ม.2/9
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางภัทรพร ช่วยชนะ
จำนวน 24 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กชายจิรภาส นิตย์มี
2/9
 
2
เด็กชายเตชณัฐ สิขิวัฒน์
2/9
 
3
เด็กชายเทพทัต ไวสินิทธ์ธรรม
2/9
 
4
เด็กชายธนิสร สิกขวัฒน์
2/9
 
5
เด็กชายธรรมนาถ ศรีภักดี
2/9
 
6
เด็กชายธีทัต ดำรงวุฒิ
2/9
 
7
เด็กชายภูมิราช จันทรัตน์
2/9
 
8
เด็กชายเมธัส แซ่เตีย
2/9
 
9
เด็กชายยศพล จักราพงษ์
2/9
 
10
เด็กชายโรมัน แฮร์ลาด
2/9
 
11
เด็กหญิงจิรนันท์ มีสาคร
2/9
 
12
เด็กหญิงชนากานต์ ขำฉา
2/9
 
13
เด็กหญิงณภัทร ช่วยบำรุง
2/9
 
14
เด็กหญิงณัฐกานต์ ชื่นหวงทรัพย์
2/9
 
15
เด็กหญิงธัญทิพย์ อินทรสาร
2/9
 
16
เด็กหญิงณัฐปภัสร์ อัครธนสุนทร
2/9
 
17
เด็กหญิงปาณิสรา ปิยะณัตดิ์พูล
2/9
 
18
เด็กหญิงวรัชญา ช่วยทุกข์
2/9
 
19
เด็กหญิงวัชรี ไชยชำนิ
2/9
 
20
เด็กหญิงศรุตา สวนพลอย
2/9
 
21
เด็กหญิงสุวภัทร ฤทธิเดช
2/9
 
22
เด็กหญิงพิมพ์สิริ โทนจินดา
2/9
 
23
เด็กหญิงภัทรนันท์ หมอปาน
2/9
 
24
เด็กหญิงกิจธนกาญจน์ กิตติกูลไพศาล
2/9
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี