รายชื่อสมาชิกชุมนุมติว O-Net สังคมศึกษา
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางปัทมา เสถียรพงศ์ประภา
จำนวน 30 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
นางสาวใกล้รุ่ง หงษ์บิน
6/2
 
2
นางสาวปิ่นมณี หู
6/2
 
3
นางสาวมัณฑนา ทับท่าไม้
6/2
 
4
นางสาวชลธิชา รำเพย
6/2
 
5
นางสาวศศิกานต์ สมเชื้อ
6/2
 
6
นางสาวภูริชญาศ์ ภูวรกิจ
6/2
 
7
นางสาวธัญสินี ประดิษฐพร
6/2
 
8
นางสาวบุญยอร วงษ์วานิช
6/2
 
9
นางสาวกนกวรรณ รักกะเปา
6/3
 
10
นางสาวเสาวภาคย์ ยวงทอง
6/3
 
11
นางสาววราภรณ์ บัวแช่ม
6/3
 
12
นางสาวกานติมา กุลน้อย
6/3
 
13
นางสาวกัลยาณี ศรีทองนาค
6/4
 
14
นางสาวปาลิตา พรมเมศ
6/4
 
15
นางสาวทรรศน์พร พิเศษศุภออรรถ
6/5
 
16
นางสาวรพีพรรณ มธุระเมธาวี
6/5
 
17
นางสาวธีริศรา สุขสม
6/5
 
18
นางสาวปิยธิดา ยังมณี
6/5
 
19
นางสาวพิชญ์สินี นิลอรุณ
6/5
 
20
นางสาวสุภัททา สวนกูล
6/10
 
21
นางสาวสลิล หนูรักษ์
6/10
 
22
นางสาวนัทรีน นิกาหลี
6/10
 
23
นางสาวอัญญาณี แคล่วคล่อง
6/10
 
24
นายนรงชัย ชัยคง
6/11
 
25
นางสาวรพีพรรณ อุปลา
6/11
 
26
นางสาวณัฏฐาพัชร นาคะสิริ
6/11
 
27
นางสาวปิยาพัชร จันทร์แจ่มศรี
6/11
 
28
นางสาวศศิธร ฟองสมุทร
6/11
 
29
นางสาวพิชญาภา อินทร์นาค
6/11
 
30
นางสาวปกิตตา สะอาดแก้ว
6/13
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี