รายชื่อสมาชิกชุมนุมท่องเที่ยวปักษ์ใต้บ้านเรา
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวภัทรา คำดา
จำนวน 25 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กชายธีรทัต โต๊ะเฮง
1/1
 
2
เด็กหญิงศิริรัตน์ ทองเฝือ
1/2
 
3
เด็กชายพิทวัส หนูบุญ
1/4
 
4
เด็กชายคณิศร อินทร์ดำ
1/5
 
5
เด็กหญิงพิชชานันท์ อินต๊ะโน
1/7
 
6
เด็กชายกษิต แก้วเสน
1/8
 
7
เด็กชายทัตพงศ์ ทองเเก้ว
2/2
 
8
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ตู้เชื้อ
2/3
 
9
เด็กหญิงถิรดา ขาวนวน
2/3
 
10
เด็กหญิงนภเกตน์ สมทรง
2/3
 
11
เด็กหญิงแพรวฟ้า เพ็ชรผ่อง
2/3
 
12
เด็กหญิงศศิพิมพ์ เซี่ยงฉิน
2/3
 
13
เด็กหญิงชณิชา ยกย่อง
2/3
 
14
เด็กชายปัณณวิชญ์ ซ้ายเซ้ง
2/4
 
15
เด็กหญิงณธิดา จันทรฤทธิ์
2/5
 
16
เด็กหญิงปภาวดี สีบุ
2/6
 
17
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ มะลิแย้ม
2/6
 
18
เด็กหญิงมันฑนา ทองอ่อน
2/6
 
19
เด็กหญิงปาฐิตา ไกรสร
3/4
 
20
เด็กหญิงพรไพลิน รักกะเปา
3/4
 
21
เด็กหญิงอชิรญาณ์ อินชนะ
3/4
 
22
เด็กหญิงสิริภัทร์ ชนะ
3/5
 
23
เด็กชายฐปนนท์ จุ้ยสุวรรณ
3/11
 
24
เด็กชายธัชพล ชุมทัพ
3/11
 
25
เด็กชายภูรินท์ พวงใส
3/11
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี