รายชื่อสมาชิกชุมนุมEnglish Games
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสุจิตตรา คงจร
จำนวน 30 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กหญิงณไพพรรณ พิกุลทอง
1/2
 
2
เด็กชายรักษ์ภูมิ แสงตะวันวงศ์
1/3
 
3
เด็กชายอาชวิน ทับทิมทอง
1/5
 
4
เด็กหญิงบุณยพร กุลรัตนมาศ
1/5
 
5
เด็กชายพชระ สังคหะพงศ์
1/6
 
6
เด็กชายพชร นาควารี
1/7
 
7
เด็กชายวงศกร ช่วยสงค์
1/7
 
8
เด็กชายอัษฎา บุรพัฒน์
1/7
 
9
เด็กชายโพธิวัจน์ ศรีพรหมแดง
1/8
 
10
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เอกปฐมศักดิ์
1/8
 
11
เด็กหญิงเมารี เคร็ตซ์ชมาร์
1/8
 
12
เด็กชายธัญชนิต เลี้ยงจรูญรัตน์
1/12
 
13
เด็กชายธันวา คล้ายปักษี
1/12
 
14
เด็กหญิงณฐมน ต.สกุล
1/12
 
15
เด็กหญิงจิณณพัดธยาน์ ศรีทองคำ
2/2
 
16
เด็กหญิงชยณัฐ ศรีสุข
2/2
 
17
เด็กหญิงปกิตตา สมสกุล
2/2
 
18
เด็กชายปัณยวัจน์ รักษาเพชร
2/4
 
19
เด็กชายพนัชกร แซ่ลี้
2/4
 
20
เด็กชายพัชรพล สุวรรณโชติ
2/4
 
21
เด็กชายวิทธิกร ช่วยยิ้ม
2/4
 
22
เด็กชายธรรมศาสตร์ อุดมทองสกุล
2/4
 
23
เด็กชายปภังกร ศรีภักดี
2/4
 
24
เด็กชายพงศธร โกสิทธิ์
2/8
 
25
เด็กชายภาคิณ วิโนทกะ
2/11
 
26
เด็กชายอริยะ ถาวรวงษ์
2/11
 
27
เด็กชายปภังกร ยศเมฆ
3/1
 
28
เด็กชายบุณยกร พันธุกิจ
3/3
 
29
เด็กหญิงพิชญ์สินี อุดมกิจพิพัฒน์
3/8
 
30
เด็กหญิงสุพิชญา ศิริยงค์
3/10
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี