รายชื่อสมาชิกชุมนุมเทเบิลเทนนิส
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวณิชกุล ปลวัชร
จำนวน 30 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กชายวชิรวิทย์ เพชรมีศรี
1/1
 
2
เด็กชายณัชพล จันทร์ดำ
1/6
 
3
เด็กชายวัชระพงษ์ บัวทอง
1/7
 
4
เด็กชายกิตติธัช ดิษราชา
2/1
 
5
เด็กชายปกรณ์เกียรติ โตวังจร
2/1
 
6
เด็กชายรณกร ศรีตังนันท์
2/1
 
7
เด็กชายศุภกร มณีวรา
3/1
 
8
เด็กชายกันตภณ ศรอินทร์
3/2
 
9
เด็กชายชาติพันธ์ นาคพันธุ์
3/2
 
10
เด็กชายชีวานนท์ ซังทอง
3/2
 
11
เด็กชายณัฐภัทร พรหมทอง
3/2
 
12
เด็กชายภัทรพล สอนทอง
3/2
 
13
เด็กชายภูวเดช สุนทรชาติ
3/2
 
14
เด็กชายวิกรม ปุกเพชร
3/2
 
15
เด็กชายวุฒิภัทร แซ่หลี
3/2
 
16
เด็กชายสรวัชญ์ ไตรรัตน์
3/2
 
17
เด็กชายสรวิชญ์ ไตรรัตน์
3/2
 
18
เด็กชายอิสรภาพ หนูปลื้ม
3/2
 
19
เด็กชายธีรวัชร ดำทอง
3/3
 
20
เด็กชายพสิษฐ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
3/4
 
21
เด็กชายณัฐรัชต์ เรืองพันธ์
3/5
 
22
เด็กชายยุคลเดช ทิพย์บรรพต
3/5
 
23
เด็กชายราชพฤกษ์ โอระชุม
3/5
 
24
เด็กชายอภิวิชญ์ วงศ์อภัย
3/5
 
25
เด็กชายชนาธิป จันทร์งาม
3/6
 
26
เด็กชายนนทพัทธ์ จิตรเที่ยง
3/6
 
27
เด็กชายสิรภพ สังข์นาค
3/6
 
28
เด็กชายบูรณ์พิภพ ชะอุ่ม
3/10
 
29
เด็กชายเพชรดนัย แก้วกระจก
3/10
 
30
เด็กชายไกร สุขุมทอง
3/11
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี