รายชื่อสมาชิกชุมนุมคณิตสร้างสรรค์
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางกาญจนา ปลอดจินดา
นางพิมผกา จันทร์คง
จำนวน 20 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กชายสุนทร พงสกุล
1/1
 
2
เด็กชายชลกร ศรีลาเทพย์
1/2
 
3
เด็กหญิงภัทรวดี ศรีแก้วรักษ์
1/2
 
4
เด็กหญิงประกายกาญจน์ บุญพร้อม
1/3
 
5
เด็กชายธนณัฏฐ์ ชุมทอง
1/4
 
6
เด็กชายนรเชษฐ์ ศิริรักษ์
1/4
 
7
เด็กชายพีรวิชญ์ แดงมา
1/4
 
8
เด็กชายธราเทพ ขนอม
1/6
 
9
เด็กหญิงศิลป์ศุภา มุตตาหารัช
1/7
 
10
เด็กหญิงอาชิรญาณ์ เพชรมณี
1/9
 
11
เด็กหญิงธัญญ์ยประภา ธนเกียรติวงษ์
1/11
 
12
เด็กชายณัชฐ์ภัคทร์ รักกะเปา
2/7
 
13
เด็กชายพีรณัฐ มงคล
2/7
 
14
เด็กชายปิยพนธ์ ศรีแดน
3/5
 
15
นางสาวณัฎฐธิดา หนูบุญ
6/6
 
16
นางสาวณัฏฐณิชา ลอดคูบอน
6/11
 
17
นางสาวณัฐชา หนักแก้ว
6/11
 
18
นางสาวนฤมล ทองพันธ์
6/11
 
19
นางสาวหยาดทิพย์ คงเดิม
6/11
 
20
นางสาวจิราพัชร ดาทุมมา
6/11
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี