รายชื่อสมาชิกชุมนุมนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาววาสนา ศรีราชยา
จำนวน 45 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กหญิงฐิติชญา สกุลกิจ
1/2
 
2
เด็กหญิงปริยากร ประทุมเมศ
1/5
 
3
เด็กหญิงอิงอินทร์ โชติช่วง
1/5
 
4
เด็กชายธนกรณ์ พรหมหีต
1/7
 
5
เด็กหญิงจิตรานุช ซึมกลาง
1/7
 
6
เด็กหญิงศศิณา สังข์เกื้อ
1/9
 
7
เด็กหญิงชลชนก อานนทวีศิลป์
1/11
 
8
เด็กชายศุภกิตติ์ ทองศรี
2/1
 
9
เด็กหญิงณัฐณิชา ประสิทธิพร
2/1
 
10
เด็กหญิงปัญชิกา นนทกัป
2/4
 
11
เด็กหญิงภกรกัญ ภาราทอง
2/4
 
12
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ เมฆเรือง
2/5
 
13
เด็กหญิงปวริศา สุขเจริญ
3/1
 
14
เด็กหญิงภูริชญา วิชัยธวัช
3/1
 
15
เด็กหญิงอุษามณี ลิ้มสุวรรณ
3/1
 
16
เด็กหญิงนงนภัส เจริญฤทธิ์
3/2
 
17
เด็กหญิงนัตถนิชา คงเศรษกุล
3/2
 
18
เด็กหญิงกรกนก อิสรา
3/4
 
19
เด็กหญิงกฤตพร ทินสุวรรณ์
3/4
 
20
เด็กหญิงโชษิตา สุขเจริญ
3/4
 
21
เด็กหญิงณัฎฐวรรณ ล้วนโค
3/4
 
22
เด็กหญิงกมลชนก ปิยะกาญจน์
3/5
 
23
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไชยศรีมาลย์
3/5
 
24
เด็กหญิงจิราภรณ์ ดวงประสพสุข
3/6
 
25
เด็กหญิงทักษพร รณรงค์
3/6
 
26
เด็กหญิงทิพอักษร มั่งมีสุวรรณ
3/6
 
27
เด็กหญิงน้ำทิพย์ ชัยกิจ
3/6
 
28
เด็กหญิงเบญจรักษ์ ภักดีชน
3/6
 
29
เด็กหญิงสุทธิกานต์ พรหมวิเศษ
3/6
 
30
เด็กหญิงธีริศรา ทองปัสโณว์
3/10
 
31
เด็กหญิงณัฐณิชา ด้วงเกลี้ยง
3/11
 
32
เด็กหญิงหทัยภัทธ์ รักษ์เหลืองสกุล
3/11
 
33
นางสาวชิดชนก กัญจนกาญจน์
4/1
 
34
นางสาวพิมพ์ตะวัน พิมพาณี
4/3
 
35
นางสาวสุนิษา มัทราช
4/4
 
36
นางสาวอคัมย์สิริ รักษา
4/4
 
37
นางสาวปณิตา ชุมแสง
4/6
 
38
นางสาวอินทิรา ประดับ
4/6
 
39
นางสาวณัฐมล โสภา
4/8
 
40
นางสาวนันท์นภัส โสหัด
5/4
 
41
นางสาวกานติมา ปิยะเดช
5/4
 
42
นางสาวชนิดา ยุติธรรม
5/5
 
43
นางสาวกนกวรรณ บุญสุข
5/5
 
44
นางสาวเรณุกา ช่วยชนะ
5/6
 
45
นางสาวกรชนก แซ่ตั่น
5/6
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี