รายชื่อสมาชิกชุมนุมศิลปะ
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก
จำนวน 31 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กหญิงวิชญา วิศิษฏธัญญากุล
1/3
 
2
เด็กหญิงชนัญชิดา ทิมปะนา
1/4
 
3
เด็กหญิงวิศรุตา สอนประสม
1/6
 
4
เด็กชายนพัตธร สังครุธ
1/7
 
5
เด็กหญิงณัชชา ค้าเจริญ
1/9
 
6
เด็กหญิงประวีณมัย คงแหลม
1/11
 
7
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทองแท่น
2/1
 
8
เด็กหญิงนนทกรร เนตรวัตร
2/2
 
9
เด็กหญิงรัชนีวรรณ นาคทองกุล
2/2
 
10
เด็กชายอชิตะ คงมณี
2/3
 
11
เด็กชายอันดามัน คงบัว
2/3
 
12
เด็กหญิงณัฐกฤตา ศรีมหาวโร
2/3
 
13
เด็กหญิงณัฐณิชา ทองรัตน์
2/3
 
14
เด็กหญิงพิชญ์สินี โชติกุญชร
2/3
 
15
เด็กหญิงรุจิรา มณีนิล
2/3
 
16
เด็กหญิงกมลชนก หนูปลอด
2/3
 
17
เด็กหญิงมณิสรา ประศาสตร์ศิลป์
2/8
 
18
เด็กหญิงศศิกานต์ ช่วยชนะ
2/11
 
19
เด็กชายกันตวิชญ์ เสามั่น
3/2
 
20
เด็กชายกิตติศักดิ์ แซ่ย่ง
3/3
 
21
เด็กชายณภัทร เปรมประสงค์
3/3
 
22
เด็กหญิงนงนภัส หลิมวงค์
3/3
 
23
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ จุลมัย
3/3
 
24
เด็กหญิงพิชญา ฐิติสวัสดิ์
3/9
 
25
นางสาวธมลวรรณ ไสยรินทร์
4/1
 
26
นางสาวสราลี ใจสมุทร
4/1
 
27
นางสาวชญาภา ประดิษฐพร
4/5
 
28
นางสาวณิชนันทน์ ทองพัฒน์
4/7
 
29
นางสาวสิริภัทร คุระเอียด
4/8
 
30
นางสาววรุณรัตน์ ศรีสุธรรม
5/3
 
31
นางสาวแพรวไพลิน พุกสวัสดิ์
5/10
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี