รายชื่อสมาชิกชุมนุมนาฏศิลป์ และโนรา
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายกัญกฤษเขม แดนที่
จำนวน 67 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กชายกษิดิ์เดช มิตรพัฒน์
1/1
 
2
เด็กหญิงณิชารีย์ ทองปาน
1/2
 
3
เด็กหญิงอัญญ์ชลิดา บุรภัทร์เวศม์กุล
1/2
 
4
เด็กหญิงพิชชา ศิรินุพงค์
1/3
 
5
เด็กหญิงณภัทรสรณ์ อุไรโรจน์
1/4
 
6
เด็กหญิงรินทร์รดา เรืองนรินทร์
1/7
 
7
เด็กหญิงศุภิสรา แสงศรี
1/7
 
8
เด็กหญิงณัฐชยา ชัชวาลย์
2/1
 
9
เด็กหญิงวรรณนา กาใจ
2/1
 
10
เด็กหญิงพิมพ์ชญามน ศรีอาภานนท์
2/4
 
11
เด็กหญิงภควรรณ ฉิมบุตร
2/4
 
12
เด็กหญิงลภัสรดา ทองสง่า
2/5
 
13
เด็กหญิงเทพปรียา สัมพันธ์
2/5
 
14
เด็กหญิงปวริศา อดทน
2/5
 
15
เด็กหญิงปุณยวีร์ รักษ์วงศ์
2/5
 
16
เด็กหญิงพิยะธิดา ช่วยสงค์
2/5
 
17
เด็กหญิงศิราภา แก้วคง
2/5
 
18
เด็กหญิงสุตาภัทร นาคขวัญ
2/5
 
19
เด็กหญิงณิชารีย์ ศรีทอง
2/5
 
20
เด็กหญิงอารดี จันทร์โอเอี่ยม
2/5
 
21
เด็กหญิงไอริสา พรมมา
2/6
 
22
เด็กหญิงจันทกานติ์ จินดาวร
2/6
 
23
เด็กหญิงพรรณภัทร หวังสร้างสุกล
2/6
 
24
เด็กหญิงสุชัญญา พิชิตมโน
2/6
 
25
เด็กหญิงศุภาพัทธ์ พรหมประดิษฐ์
2/6
 
26
เด็กหญิงพ ภัทรนันท์ ลบลาย
3/1
 
27
เด็กชายธนพัฒ กุลศิริ
3/3
 
28
เด็กหญิงกัญฐิมา ประดิษฐสิน
3/3
 
29
เด็กหญิงชนิภรณ์ จะเงาะ
3/3
 
30
เด็กหญิงธิดารัตน์ ภักดีไทย
3/3
 
31
เด็กหญิงนงนภัส กาญจนะ
3/3
 
32
เด็กหญิงพรนภัส สังวรธรรม
3/3
 
33
เด็กหญิงพิจักขณา ชัยทอง
3/3
 
34
เด็กหญิงโศรดา ทองก่อนาค
3/3
 
35
เด็กหญิงสุชาทิพย์ อรัญ
3/3
 
36
เด็กชายศรราม ฤกษ์ติถีพร
3/4
 
37
เด็กหญิงกิติยา แก้วหีตนุ้ย
3/4
 
38
เด็กหญิงถลัชนันท์ เรือนไทย
3/4
 
39
เด็กหญิงธัญวรัตม์ ทองสลัก
3/4
 
40
เด็กชายพัชรพงศ์ พลวิชัย
3/6
 
41
เด็กหญิงกชภัส นุกูลเตชะศิริ
3/7
 
42
เด็กหญิงเนตรนัดดา ศรีนวลขาว
3/7
 
43
เด็กหญิงนฎกร สมวงศ์
3/8
 
44
เด็กหญิงนันชมน อนุกูล
3/8
 
45
เด็กหญิงพิชญาภา วุฒิจันทร์
3/8
 
46
เด็กหญิงเอญดา กุลไพจิตร
3/8
 
47
นางสาวลัคนาวดี อุ่นเรือน
4/1
 
48
นางสาวณัฐกฤตา ศรีบุญเกิดกุล
4/1
 
49
นางสาวณัฐกมล นาคทาย
4/2
 
50
นางสาวโชติรส เข็มแจ้ง
4/2
 
51
นางสาวปวริศา ชูประสูตร
4/2
 
52
นางสาวภัทรมล บุญทองแก้ว
4/4
 
53
นางสาวพิมพ์ญาดา ดำแก้ว
4/5
 
54
นางสาวณัฐธยาน์ เฉวียงหงษ์
4/5
 
55
นางสาวพิรศา ทองปลอด
4/5
 
56
นางสาวรุ่งไพลิน รัตนชัย
4/7
 
57
นางสาวสิรินภา ระวิวงศ์
4/7
 
58
นายธนธรณ์ เวชกุล
4/10
 
59
นางสาวณิชกานต์ นพคุณ
4/10
 
60
นางสาวชนิสรา อินทรักษ์
5/2
 
61
นางสาวชนัญชิดา อินทศรี
5/2
 
62
นางสาวธนัตตา ด้วงทองกุล
5/2
 
63
นางสาวปัทมาวดี ฉิมบุตร
5/2
 
64
นางสาวพิมพ์พรรณ์ คงมาก
5/2
 
65
นางสาวจรรยมณฑน์ สิทธิสุราษฎร์
5/5
 
66
นางสาวกนกลดา สุวรรณมณี
5/7
 
67
นางสาวพิณพรรณ วีรดิษฐกิจ
5/7
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี