รายชื่อสมาชิกชุมนุมการ์ตูนน่ารัก (สมัครที่คุณครูทัศนีย์)
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางทัศนีย์ เกตุแก้ว
จำนวน 33 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กหญิงภณิชชา ธิติปรีดี
1/5
 
2
เด็กหญิงวีริยา ชูทวด
1/6
 
3
เด็กหญิงเปญญาภา สุขสาตต์
1/8
 
4
เด็กหญิงปุณยนุช ลั่วสกุล
1/9
 
5
เด็กชายคัมภีร์ ทองพันธ์
2/1
 
6
เด็กชายพิชญ์ภูมิ มูสิกะ
2/1
 
7
เด็กหญิงโรจนพรรณ พิกุลทอง
2/1
 
8
เด็กหญิงธีจ์ริศราก์ ไพฑูรย์
2/1
 
9
เด็กชายวรพล คงแป้น
2/4
 
10
เด็กหญิงณัฐณิชา อินแพง
2/4
 
11
เด็กหญิงธัญพิศุทธิ์ ชัยกิมานนท์
2/4
 
12
เด็กหญิงณิชนันท์ ช่วยสงค์
2/5
 
13
เด็กหญิงเบญจพร เชื้อทอง
2/6
 
14
เด็กหญิงกชกร วิเมศ
2/6
 
15
เด็กหญิงดุษฎี อาซ้าย
2/6
 
16
เด็กหญิงธารติกาล ส่งแก้ว
2/6
 
17
เด็กหญิงสุทธิดา ปัญญสุทธิ์
2/6
 
18
นางสาวพิทยาภรณ์ รัตนกุล
4/1
 
19
นางสาวภัคธีมา กล่อมกลิ่น
4/1
 
20
นางสาวพชรพร แสงอรุณรัตน์
4/1
 
21
นางสาวเพชรจินดา เผือกเดช
4/10
 
22
นางสาวพรปวีณ์ ไชยธวัช
4/11
 
23
นางสาวเกตน์สิรี อินทร์ชู
4/11
 
24
นางสาววณิชชา คงแย้ม
4/12
 
25
นางสาวชฎาภัค เอกวงศ์กุล
5/1
 
26
นางสาวเบญญาภา รักษาสัตย์
5/3
 
27
นางสาวปรายฟ้า แฮฟเนร
5/4
 
28
นางสาวญาชิตา สุวรรณพงศ์
5/4
 
29
นางสาวนันทัชพร จีระพงศ์
5/8
 
30
นางสาวมนัสวี นวลละออง
5/8
 
31
นางสาวอรณิชา ไพศรีรัตน์
6/6
 
32
นางสาวณัฐวรรณ นาชัยเพ็ชร
6/8
 
33
นางสาวเจด้า แสวงผล
6/9
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี