รายชื่อสมาชิกชุมนุมดนตรีไทย
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวอรอุษา จันทร์พูล
นางสาวนาฏจิรัตน์ เต็งมีศรี
จำนวน 33 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กหญิงเบญญาภา ขวัญนุ้ย
1/1
 
2
เด็กหญิงวิณิชยา รักษาทรัพย์
1/3
 
3
เด็กชายณัฐพงศ์ คนึง
1/4
 
4
เด็กหญิงคุณัญญา โฮ้เต้กิ้ม
1/4
 
5
เด็กชายมิรวุธ เพ็ญสุข
1/5
 
6
เด็กหญิงณฐกมล กลศึก
1/5
 
7
เด็กหญิงลลิตภัทร ศิริรักษ์
1/5
 
8
เด็กชายอนิวัฒน์ ชูช่วย
1/7
 
9
เด็กหญิงธัญวรัตม์ มุขวัฒน์
1/7
 
10
เด็กชายรัชกฤช มุ่งไพศาล
1/8
 
11
เด็กหญิงอภิษฎา กล่ำเกลื่อน
1/8
 
12
เด็กชายตะวันฤทธิ์ ศรีอ่วม
1/9
 
13
เด็กชายปิยังกูร นาคเพชรพูล
2/2
 
14
เด็กชายวีรภัทร์ ชูหนู
2/3
 
15
เด็กหญิงอัจฉริยะฉาย บรรสิทธิ์
2/3
 
16
เด็กชายอนาวิน ลิ้มสกุล
2/4
 
17
เด็กชายทนุธรรม บุญร่ม
2/8
 
18
เด็กชายธีรเทพ เทพนิมิตร
2/8
 
19
เด็กชายศิระ เขียนสุข
2/10
 
20
เด็กหญิงธนัญชนก นามวงค์เนาวว์
3/1
 
21
เด็กชายปณวรรธ ชิตร
3/2
 
22
เด็กชายถิรวุฒ วรรณบวร
3/4
 
23
เด็กชายเมธัส ศรเกษตริน
3/4
 
24
เด็กหญิงบัณฑิตา ถาวร
3/4
 
25
เด็กชายเตชพัฒน์ พฤติประสงค์
3/5
 
26
เด็กชายโพธิวัฒน์ บุญชู
3/8
 
27
เด็กหญิงปวริศา นิลรอด
3/8
 
28
นางสาวอักษราภัค รื่นรักษา
4/6
 
29
นางสาวฐิติพร เพชรปานวงศ์
4/12
 
30
นางสาวณัฐวศา โค้วชูวงษ์
5/8
 
31
นางสาวภัทนิยา วรรณบวร
5/11
 
32
นายกิตติพนธ์ ชุมขุน
5/12
 
33
นางสาวพักรภี ถาวโรสกุล
6/4
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี