รายชื่อสมาชิกชุมนุมCheck in กิน เที่ยว @ สุราษฎร์ธานี
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวปิตินันท์ น้อมเกตุ
นางมนพร เหมทานนท์
จำนวน 52 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
นายธัญเทพ ฟักจีน
4/1
 
2
นางสาวธัญวรัสม์ คงสุทธิ์
4/1
 
3
นางสาวพิมญาดา อินทรีย์
4/1
 
4
นายกฤตยชญ์ มากคงแก้ว
4/3
 
5
นายธนวิชญ์ ใจงาม
4/3
 
6
นายอัครพัฒน์ บุญเกษม
4/3
 
7
นางสาวธัญชนก แผนมณี
4/3
 
8
นางสาวรพีพรรณ พัฒนศรี
4/3
 
9
นางสาวศิริธิดา สกุลกิจ
4/3
 
10
นางสาวณัฐณิชา นะมะ
4/3
 
11
นางสาวฟาริดา แซ่จ๋าว
4/3
 
12
นายปุญญวัตน์ ณนคร
4/4
 
13
นางสาวอรอุมา จงพัฒน์
4/4
 
14
นางสาวธีรนาฎ พัฒนสิงห์
4/5
 
15
นางสาวสุภัคสิริ ใจห้าว
4/5
 
16
นางสาวจิรัชญา ธุวพิรุฬห์
4/5
 
17
นางสาวธิดาเทพ แก้วจำรัส
4/5
 
18
นางสาวปวีณ์กร สายทองอินทร์
4/5
 
19
นางสาวศิริภัทร์ กาญจนนุกูล
4/5
 
20
นางสาวอภิญญา สงชาติ
4/5
 
21
นางสาวอสมา ศรีบุญราช
4/5
 
22
นางสาวอชิตะ สุลากากร
4/6
 
23
นางสาวกวิสราภา ขุนเสถียร
4/8
 
24
นางสาวธิดารัตน์ ใจห้าว
4/8
 
25
นายตุลณวัฒน์​ พันธ์​ครุฑ​
4/9
 
26
นายกีรติ มณีกาญจน์
4/9
 
27
นางสาวนภัสสร สุขคุ้ม
4/9
 
28
นางสาวสริตา มีธรรม
4/9
 
29
นางสาวอทิติญา ขวัญน้อย
4/9
 
30
นางสาวยลดา เสือนวล
4/11
 
31
นางสาวธนิวา กิมประสิทธิ์
5/1
 
32
นางสาวณัฐวดี ประจักษ์นิเวศ
5/1
 
33
นางสาวธัญชนก เตชะลือ
5/3
 
34
นางสาวกรัต ตะปินา
5/3
 
35
นางสาวศดานันท์ คำทอง
5/3
 
36
นางสาวกุลภัสส์ ตันติษัณสกุล
5/5
 
37
นายธนกฤต ชูเจริญ
5/6
 
38
นางสาวพิชามญชุ์ รอดเกิด
5/7
 
39
นายพิชญ์ยุทธ ยุทธวารี
5/8
 
40
นางสาวยมลพร ชุมสุข
5/11
 
41
นางสาวภัททิยา กาละสีรัมย์
5/11
 
42
นางสาวปุณณภา ทิพย์เดช
5/12
 
43
นายนวพล โกละกะ
6/4
 
44
นายสราวิชญ์ ศิริกัณฑ์
6/4
 
45
นางสาวกรกมล เพชรชู
6/5
 
46
นางสาวณัฏชณิชา ช่วยเลื่อม
6/5
 
47
นางสาวอาทิตยา จันทร์เทพ
6/6
 
48
นางสาวณิชาภัทร เรืองศรี
6/6
 
49
นางสาวมุจิรา แดงเพชร์
6/7
 
50
นางสาวชนนิกานต์ สุวรรณรัตน์
6/12
 
51
นางสาวพิมพร สุวรรณภักดี
6/12
 
52
นางสาวหฤทัย ทองเฝือ
6/12
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี