รายชื่อสมาชิกชุมนุมไอเดียนานาของแต่งบ้าน
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวจันทิรา ฤทธิจักร
นางสาวพรทิพย์ เกิดแก้ว
จำนวน 26 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กหญิงแก้วกรอง พัฒนจีระธรณ์
1/1
 
2
เด็กหญิงผกากรอง สกุลแก้ว
1/3
 
3
เด็กหญิงฐิตาภา โกดี
1/7
 
4
เด็กหญิงอรนลิน ชัยรัตน์
1/7
 
5
เด็กชายปัณณธร วังบุญคง
2/1
 
6
เด็กชายพงศธร อัสดาธร
2/1
 
7
เด็กหญิงภัทร์ฐิตา คงคากุล
2/1
 
8
เด็กหญิงธีรนาฏ เวชสุนทร
2/1
 
9
เด็กหญิงนัทธมน เพชรรักษ์
2/1
 
10
เด็กหญิงศิตา ธนโชคตระการ
2/1
 
11
เด็กหญิงอรนลิน พรมทัน
2/1
 
12
เด็กหญิงณัฐธิดา ยืนนาน
2/3
 
13
เด็กหญิงธยากุล บุญรักษ์
2/3
 
14
นางสาวจิตตินันท์ สมมิตร์
6/2
 
15
นางสาวธนัชดา เครือรัตน์
6/2
 
16
นางสาวประภัสสร บุญพร้อม
6/2
 
17
นางสาวปิ่นปินัทธ์ นะมะ
6/2
 
18
นางสาวพรรณธิตรา โต๊ะกันตี
6/2
 
19
นางสาวกัญญาภัค อดทน
6/2
 
20
นางสาวชนิดา สังข์ทอง
6/2
 
21
นางสาววริศรา อินทร์ชนะ
6/2
 
22
นางสาวสมิตานัน พันธุ์สวัสดิ์
6/2
 
23
นางสาวจันทร์จิรา เทียมเมือง
6/4
 
24
นางสาวสุปรียา ระฆังทอง
6/4
 
25
นางสาวจุฑามาศ พัฒนาประยุกต์
6/4
 
26
นางสาวนัยน์ปพร รวยจินดา
6/4
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี