รายชื่อสมาชิกชุมนุมTell me your story
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย
จำนวน 16 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
นายจิรภัทร ชุ่มมะโน
4/3
 
2
นางสาวอชิรญาณ์ บุญสินชัย
4/9
 
3
นายทัพปราชญ์ ขำขุนจุ้ย
5/10
 
4
นางสาววิไลพรรณ ศรีแสง
6/9
 
5
นายอนุรักษ์ หนูน้อย
6/10
 
6
นางสาวภาขวัญ แพ่งยงยุทธ
6/10
 
7
นางสาวเชษฐ์สุดา พราหมนก
6/10
 
8
นางสาวพิชญา คลาดนาน
6/10
 
9
นายณัฐพล ไทยเกิด
6/12
 
10
นางสาวมนต์มนัทธ์ อรัญไสว
6/12
 
11
นางสาวกวินทรา ทองสินธุ์
6/13
 
12
นางสาวธัญรดา สันเมือง
6/13
 
13
นางสาวสมิตนันท์ สุธาประดิษฐ์
6/13
 
14
นางสาวชาลิสา ทิพย์บรรณา
6/13
 
15
นางสาวกัลปังหา บุตรรัตน์
6/13
 
16
นางสาวศิรินาฎ วงศ์สุบรรณ
6/13
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี