รายชื่อสมาชิกชุมนุมทิงค์เกอร์
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายสะอารอนิง ดาโอะ
นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์
จำนวน 24 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
นายแทนภูมิ พุ่มสุวรรณ
4/10
 
2
นางสาวณัฐริกา เอียดด้วง
5/10
 
3
นางสาวณัฐรดี สุทธิเนียม
5/10
 
4
นางสาวลลิตภัทร ทองใหญ่
5/10
 
5
นางสาวณัฐณิชา สุขาทิพย์
5/10
 
6
นางสาวธนัทพร เทือกสุบรรณ
5/10
 
7
นางสาวแพรวมิตา เทพแก้ว
5/10
 
8
นางสาวภัณทิลา เรืองรอด
5/10
 
9
นางสาวอริศรา เคอรีสซา ลอลอน เดย์
5/10
 
10
นางสาวสุตาภัทร สุดใหม่
5/11
 
11
นางสาวสุพรรษา จิตรมุ่ง
5/11
 
12
นางสาวทิพธน จินดากาญจน์
5/11
 
13
นางสาวบัณฑิตา ทองมงคล
5/12
 
14
นางสาวปุญญิศา จันทรพูน
5/12
 
15
นายกัณณ์ตพัชร สุขเจริญ
6/2
 
16
นางสาวกรกนก กังละ
6/6
 
17
นางสาวจิดาภา ตุ้งฉาย
6/6
 
18
นางสาวเปมิกา มีเพียร
6/6
 
19
นางสาวศิริณัฐ เกื้อเอียด
6/6
 
20
นางสาวนันท์นภัส ศิริวัฒน์
6/7
 
21
นางสาววาลิน กุหลาบ
6/7
 
22
นางสาวพิชชานันท์ กลิ่นเมฆ
6/8
 
23
นางสาวอัจฉริยา บุญโญ
6/8
 
24
นางสาวกฤตพร สังข์ฉิม
6/8
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี