รายชื่อสมาชิกชุมนุมเคมี้เคมีนะจ๊ะ
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายทวัตน์ ชูชนะกิจ
จำนวน 12 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
นายชนวีร์ คงคล้าย
4/6
 
2
นายทีปกร มีเดช
4/6
 
3
นายอภิวุฒิ อินทรัตน์
4/6
 
4
นางสาวลัดดาวรรณ ทองมาก
4/6
 
5
นายทัดเทพ ธราพร
4/11
 
6
นางสาวณภัทร ทรัพย์เมฆ
4/11
 
7
นางสาวชุติมา ศรีวิเศษ
4/12
 
8
นางสาวจีรัชญา ผลเลิศ
4/12
 
9
นางสาวจุฑามาศ จิตประพันธ์
6/10
 
10
นางสาวธวัลรัตน์ อึ๋งพาณิชย์
6/10
 
11
นางสาวสาวิตรี หอยทอง
6/10
 
12
นางสาวอรวรา วุฒิจันทร์
6/10
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี