รายชื่อสมาชิกชุมนุมDo-flix (สมัครที่คุณครูสลิลลา)
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวสลิลลา ศรียาภัย
จำนวน 30 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
นางสาวญาดา จันทรขนิฐ
5/10
 
2
นางสาวสุปรียา บัวเพชร
5/10
 
3
นางสาวณัฐนิชา หรั่งวัด
5/11
 
4
นางสาวเขมิกา หวั่งประดิษฐ์
5/11
 
5
นางสาวศิริกุลกัลย์ หนำคอก
5/11
 
6
นางสาวบุษกร มณีฉาย
5/11
 
7
นางสาวลลิตภัทร สถิตย์
5/11
 
8
นางสาวณัฐณิชา เชาวนะ
5/11
 
9
นางสาวนันทัชพร ราชอำไพ
5/11
 
10
นางสาวปณิดา ชูเชื้อ
5/11
 
11
นางสาวกรกนก ทับทอง
5/11
 
12
นางสาวธันยารัตน์ บุญชอบการ
5/11
 
13
นางสาวนฤภร สำแดง
5/11
 
14
นางสาวพนิดา บุญปาน
5/11
 
15
นางสาวสุภาวดี สุขด้วง
5/11
 
16
นางสาววิญาสินี แก้วสุขสี
6/6
 
17
นางสาวหทัยชนก ขวัญดี
6/6
 
18
นางสาวอัฉราพรรณ ศรพิชัย
6/6
 
19
นางสาวจิณณพัต ศิริกุลพิทักษ์
6/6
 
20
นางสาวญาดา พริกคง
6/11
 
21
นางสาวณัฐชยา มีเพียร
6/11
 
22
นางสาวเฟรยา สมุทร์เก่า
6/11
 
23
นางสาวไอลดา แซ่ฮุย
6/11
 
24
นางสาวพัชรี แซ่ต๋อง
6/11
 
25
นางสาวเกตน์สิรี จุลจันทร์
6/11
 
26
นางสาวสุชัญญา เทพนุ้ย
6/11
 
27
นางสาวณัฐรดา สมภักดี
6/11
 
28
นางสาวเนตรนคร ณ นคร
6/11
 
29
นางสาวภัณฑิรา เดชะ
6/11
 
30
นางสาวอนุธิดา จันทร์แก้ว
6/11
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี