รายชื่อสมาชิกชุมนุมหมากฮอสหมากรุกไทย
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายวรวัต หนีละ
นางสาวอันนา วงศ์พัฒนกิจ
จำนวน 31 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ ชัยสวัสดิ์
1/5
 
2
เด็กหญิงวรนิษฐา ธนฐานสกุล
1/12
 
3
เด็กชายนราเทพ พิบูลย์
2/1
 
4
เด็กชายกิตติโชค ศิริวัฒน์
2/6
 
5
เด็กชายณัฐนันท์ ล่าสกุล
2/6
 
6
เด็กชายพันธวิศ เลี้ยงสุวรรณ
2/6
 
7
เด็กชายพีรณัฐ มูลสมบัติ
2/6
 
8
เด็กชายคุณากร ประมวลชัยกุล
2/7
 
9
เด็กชายบัลลังก์ฉัตร ชูคง
2/7
 
10
เด็กชายรัชกฤช ธนฐานสกุล
2/11
 
11
เด็กหญิงณภัทร หอมกอ
3/2
 
12
เด็กชายตะวันฉาย บุญถาวร
3/4
 
13
เด็กชายสิมิลัณส์ วงษ์สุบรรณ์
3/4
 
14
เด็กชายสิรวิชญ์ อำสวง
3/4
 
15
เด็กชายชิณาปกร กระจ่างแจ้ง
3/6
 
16
เด็กชายณัฐนนท์ รอดเจริญ
3/6
 
17
เด็กชายปรเมธ เกลี้ยงสะอาด
3/6
 
18
เด็กชายพสิษฐ์ เต็มวิจิตร์
3/6
 
19
นางสาวโมรภัสสร์ ทิพย์รัตน์
4/2
 
20
นางสาวสุรภา เทียนชัย
4/2
 
21
นายกรวิชญ์ ช่วยสงค์
4/3
 
22
นางสาวบัณฑิตา แก้วปลอด
5/7
 
23
นายศศิศ อรุณสกุล
6/6
 
24
นายพัสกร ตั้งรุ่งเจริญ
6/7
 
25
นางสาวสิรามล พระวิวงศ์
6/7
 
26
นางสาวอุมาพร นครจินดา
6/7
 
27
นางสาวกันต์ฤทัย ช่วยสงค์
6/7
 
28
นางสาวรัตนา ทองคลอด
6/7
 
29
นางสาวขวัญชนก เรืองทอง
6/13
 
30
นางสาวณัฐณิชา ชำนาญศรี
6/13
 
31
นางสาวรินรดา สังข์รอด
6/13
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี