รายชื่อสมาชิกชุมนุมสนุกกับวรรณคดีและวรรณกรรม
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางคนองนิจ มากขุนทด
จำนวน 30 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กชายธนโชติ บุญแก้ว
1/1
 
2
เด็กชายอภิวัฒน์ เพ็ชรเป็นขวัญ
1/2
 
3
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ทองพิจิตร
1/4
 
4
เด็กชายรชานนท์ ธัญญเจริญ
1/4
 
5
เด็กหญิงวิชญาพร อนุกูล
1/5
 
6
เด็กหญิงสิริยาพร บุตรน้ำเพชร
1/6
 
7
เด็กชายชยธร พัฒนพิลาศ
1/7
 
8
เด็กชายวัชร์นล วงศ์สว่างศิริ
1/7
 
9
เด็กชายก้องภพ รักษาทรัพย์
2/1
 
10
เด็กชายฐปนนท์ เด็ดรักษ์ทิพย์
2/1
 
11
เด็กชายธนภัทร ไชยภักดี
2/1
 
12
เด็กหญิงกิรณา ดุลยาสิทธิพร
2/1
 
13
เด็กหญิงกชพรรณ ษาเรศ
2/2
 
14
เด็กชายเมธัส โอรพันธ์
2/4
 
15
เด็กชายชนภัทร คงวัดใหม่
2/5
 
16
เด็กชายศรัณยพงศ์ วีระกุลนิติรัตน์
2/5
 
17
เด็กชายชัชพงศ์ วีระกุลนิติรัตน์
2/5
 
18
เด็กชายวัศพล บุญสิน
2/5
 
19
เด็กหญิงรันณิการ์ เชี่ยวชาญ
2/5
 
20
เด็กชายธนกร วงศ์ศิริ
2/11
 
21
เด็กชายศิวัช พรหมดนตรี
3/5
 
22
เด็กหญิงกชพรรณ ขุนพรรณราย
3/5
 
23
เด็กหญิงกัญญาวีร์ จันทร์เลม็ด
3/5
 
24
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ หวังจงเจริญ
3/5
 
25
เด็กหญิงปวริสรา จุ้ยสุข
3/5
 
26
เด็กชายกนกพล เพชรศรี
3/6
 
27
เด็กหญิงกัญชลิกา นวกิจไพฑูรย์
3/6
 
28
เด็กหญิงณิชาภัทร ขาวสอาด
3/6
 
29
เด็กหญิงวิมลสิริ สัมพันธ์
3/6
 
30
เด็กชายภูเบศ เมฆใหม่
3/7
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี