รายชื่อสมาชิกชุมนุมกองร้อยพิเศษลูกเสือ ส.ร. (สมัครที่คุณครูอุดร)
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายอุดร แก้ววิรัตน์
จำนวน 3 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กชายพรรษกร นักฟ้อน
2/10
 
2
เด็กชายเมธัส ทำการเหมาะ
3/5
 
3
เด็กชายปภังกร พฤกประสงค์
3/6
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี