รายชื่อสมาชิกชุมนุมMovie lovers
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางมัสลิน มรรคสินธุ์
จำนวน 31 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กหญิงพรนภัส สงพัฒน์แก้ว
1/1
 
2
เด็กชายธนกฤต จุ้ยรอด
1/3
 
3
เด็กชายนิติพัฒน์ คุ้มพงษ์
1/3
 
4
เด็กหญิงจิดาภา แป้นทอง
1/5
 
5
เด็กหญิงอธิชา ใจเปี่ยม
1/5
 
6
เด็กชายชัชชน การอรชัย
1/6
 
7
เด็กชายพงศ์กฤต เทพเลื่อน
1/6
 
8
เด็กหญิงญาณิศา สุราราษฎร์
1/6
 
9
เด็กหญิงนันท์นลิน จิปริก
1/6
 
10
เด็กหญิงชิตากานต์ ศรีนวลขาว
1/7
 
11
เด็กหญิงธนัญชนก สกุลอ่อน
1/7
 
12
เด็กหญิงบุษราคัม พรมั่งมี
1/7
 
13
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ เมืองพรหม
1/8
 
14
เด็กหญิงณัฐณิชา สังข์ทองงาม
1/8
 
15
เด็กหญิงทัตพิชา คงจินดา
1/8
 
16
เด็กหญิงลภัสรดา บุญไธสง
1/8
 
17
เด็กหญิงภัคจิรา​ จินดาศักดิ์​
1/8
 
18
เด็กชายณฐพล เทพเลื่อน
1/11
 
19
เด็กชายพีรณัฐ ถิ่นพิชัย
1/11
 
20
เด็กชายไชยา จันทร์ทอง
1/11
 
21
เด็กหญิงพัทธนันท์ พงศ์ธิติเมธี
1/11
 
22
เด็กหญิงสิริณรัฏฐ์ เสริฐโสพิส
1/11
 
23
เด็กชายณัฐวัฏร เมืองพรหม
1/12
 
24
เด็กชายอินทัช ศรีโรจน์
1/12
 
25
เด็กชายวรกวี วรรณเต็ม
1/12
 
26
เด็กหญิงกัญญาภัค ศิลป์สวัสดิ์
1/12
 
27
เด็กหญิงณัฐกฤตา วงษ์เสือ
1/12
 
28
เด็กหญิงนัทธมน ว่องสกุล
1/12
 
29
เด็กหญิงนันทภัค ว่องสกุล
1/12
 
30
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ใจกว้าง
1/12
 
31
เด็กหญิงนัทชา ทองพัฒน์
2/3
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี