รายชื่อสมาชิกชุมนุมGPA
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์
จำนวน 25 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
นางสาวปภาวรินท หวังพนาเจริญ
4/4
 
2
นางสาวภณิดา นันทคีรี
4/4
 
3
นางสาวศศินา ฤกษ์ดี
4/4
 
4
นางสาวนันท์ภัส สนเลม็ด
4/6
 
5
นางสาวกชพร ชัยรัตน์
4/8
 
6
นางสาวกัญยาภัทร มุ่งยุทธกลาง
4/8
 
7
นางสาวญาติกา ทิมธรรม
4/8
 
8
นางสาวทิพยาพรณ์ รุ่งรัตน์
5/6
 
9
นางสาวธัญชนก บุญช่วย
5/6
 
10
นางสาวสุณัญญา แก้วเจริญ
5/6
 
11
นางสาวชนชยา คงชนะ
5/6
 
12
นางสาวณัฎฐ์กฤตา ถิ่นท่าเรือ
5/6
 
13
นางสาวพิชญ์สินี เพชรหับ
5/6
 
14
นางสาวสุรพร ภาษิตร์
5/6
 
15
นางสาวสุมิตา เจนสมุทร
5/6
 
16
นางสาวนันท์นภัส ช่วยรอด
5/6
 
17
นางสาวจีราฉัตร วังส์ด่าน
5/6
 
18
นายโอสธี บุญเหลือ
5/8
 
19
นางสาวบุญญาดา แก้วศรีอ่อน
5/8
 
20
นางสาวลลิตา เวทวิสุทธิ์
5/8
 
21
นางสาวบัณฑิตา สามัญ
5/8
 
22
นางสาวจรรยมณฑน์ ชัยราย
6/2
 
23
นางสาวชาลิสา เพชรรักษ์
6/12
 
24
นางสาวบัณฑิตา น้อยโนนทอง
6/12
 
25
นางสาวศิริพร ทองศิริ
6/12
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี