รายชื่อสมาชิกชุมนุมGPA (สมัครที่ครูทวีศักดิ์)
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์
นายปฐพนธ์ ชนิลกุล
จำนวน 19 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32976
นายกิตติศักดิ์ รักกะเปา
4/2
 
2
32977
นายกิรติกรณ์ แก้วตาทิพย์
4/2
 
3
32979
นายฐิติกันต์ กัญจน์รัชฐาน์
4/2
 
4
32986
นายธีระศักดิ์ หนูทอง
4/2
 
5
32807
นางสาวใกล้รุ่ง หงษ์บิน
4/2
 
6
32860
นางสาวชลธิชา รำเพย
4/2
 
7
32876
นางสาวศศิกานต์ สมเชื้อ
4/2
 
8
35020
นางสาวธัญสินี ประดิษฐพร
4/2
 
9
35021
นางสาวบุญยอร วงษ์วานิช
4/2
 
10
34998
นางสาวกัลยาณี ศรีทองนาค
4/4
 
11
34999
นางสาวปาลิตา พรมเมศ
4/4
 
12
32828
นางสาววิราภา บุณยรัตน์
4/7
 
13
34928
นายธนรัตน์ พุทธสุภะ
4/9
 
14
32955
นางสาวณิชกานต์ นวลแก้ว
4/9
 
15
33009
นางสาวเมธินี ช่วยไทย
4/9
 
16
34942
นางสาวสโรชา วิจิตรปัญญา
4/9
 
17
32101
นางสาวกชมน อภิชนาพงศ์
5/7
 
18
32111
นางสาวปารณีย์ ลลิตรุ่งโรจน์
5/7
 
19
32151
นางสาวชยาพร ทองวิเศษ
5/7
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี