รายชื่อสมาชิกชุมนุมตลาดนัด by ส.ร.
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางทิพยรัตน์ ทองสาร
นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง
จำนวน 30 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กหญิงนริสตา นราธรรม
1/1
 
2
เด็กหญิงสาริศา ชูชีพ
1/1
 
3
เด็กหญิงสุณิสา​ เพชร​ฤทธิ์​
1/1
 
4
เด็กหญิงบรรณสรณ์ วิมล
1/6
 
5
เด็กหญิงกรภัทร กลางณรงค์
1/7
 
6
เด็กหญิงชื่นชยาภรณ์ ทองศรี
2/1
 
7
เด็กหญิงฐิตารีย์ พลสวัสดิ์
2/1
 
8
เด็กหญิงปาณิสรา คงยศ
2/1
 
9
เด็กหญิงภัณฑิรา สรรพขาว
2/1
 
10
เด็กหญิงปภาดา ศรีประเทศ
2/2
 
11
เด็กหญิงปัณฑิกา ศรีภักดี
2/2
 
12
เด็กหญิงชนากานต์ มณีวรรณ
2/4
 
13
เด็กหญิงพฤษ์ธิชา เมืองทอง
2/4
 
14
เด็กหญิงจริยาวดี เพชรศรี
2/4
 
15
เด็กหญิงกฤษฏาพรณ์ หิรัญจารุ
2/5
 
16
เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์ จามพัฒน์
2/5
 
17
เด็กหญิงณัฐรุจา พรหมอินทร์
2/5
 
18
เด็กหญิงธมลวรรณ มีพร้อม
2/5
 
19
เด็กหญิงศุภสุตา สองสมุทร
2/5
 
20
เด็กหญิงกนกอร พัฒราช
2/8
 
21
เด็กหญิงชญาธิป สิทธิเกษมกิจ
2/8
 
22
เด็กหญิงบุญรักษา ศรีเกษ
2/8
 
23
เด็กหญิงวรรณกานต์ เทการ
2/8
 
24
เด็กหญิงปรมัย แสงรังสี
3/2
 
25
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วิเชียรพร
3/3
 
26
เด็กหญิงจันทกานติ์ แมนเมือง
3/3
 
27
เด็กหญิงปิญาพร เรืองจันทร์
3/3
 
28
เด็กหญิงปิยวรรณ พลภักดี
3/3
 
29
เด็กหญิงสุมานัส การะพันธ์
3/3
 
30
นางสาวเกวลิน วิชัยดิษฐ
4/1
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี