รายชื่อสมาชิกชุมนุมภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวภัทรพร ช่างเหล็ก
นางสาวภัทรา คำดา
จำนวน 39 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32858
นางสาวคณิศร ว่องทะเล
4/2
 
2
32917
นางสาวภูริชญาศ์ ภูวรกิจ
4/2
 
3
32963
นางสาวมาเจตตา เจตน์จุฑารัตน์
4/2
 
4
32996
นางสาวกัญญาภัค อดทน
4/2
 
5
35017
นางสาวจรรยมณฑน์ ชัยราย
4/2
 
6
35018
นางสาวชนิดา สังข์ทอง
4/2
 
7
35023
นางสาววริศรา อินทร์ชนะ
4/2
 
8
32791
นายณัฐวุฒิ สุดห่วง
4/3
 
9
32794
นายเปรมธนา นวลวัฒน์
4/3
 
10
32801
นายสรยุทธ ช่วยสุข
4/3
 
11
32805
นางสาวกนกวรรณ รักกะเปา
4/3
 
12
32806
นางสาวเกล้าอุษา กาฬวัจนะ
4/3
 
13
32809
นางสาวชนัญชิดา โฉมขวัญ
4/3
 
14
32824
นางสาวภัทรวรินทร์ ไหลวารินทร์
4/3
 
15
32832
นางสาวเสาวภาคย์ ยวงทอง
4/3
 
16
34923
นางสาววราภรณ์ บัวแช่ม
4/3
 
17
35007
นางสาวกานติมา กุลน้อย
4/3
 
18
35015
นางสาวอันติกา ห้าวหาญ
4/3
 
19
35019
นางสาวณัฐณิชา ช่วยศรี
4/3
 
20
35022
นางสาวรุ่งอรุณ จันทร์อยู่
4/3
 
21
32964
นางสาวโยษิตา เถาว์เป็น
4/5
 
22
32667
นางสาวณัฏฐาพัชร นาคะสิริ
4/11
 
23
32707
นางสาวณัฐชยา มีเพียร
4/11
 
24
34909
นางสาวภัณฑิรา เดชะ
4/11
 
25
34910
นางสาวรพีพรรณ อุปลา
4/11
 
26
34911
นางสาวอนุธิดา จันทร์แก้ว
4/11
 
27
32628
นางสาวกัญญาพัชร จรูญรักษ์
4/12
 
28
32634
นางสาวนงนภัส ปานณรงค์
4/12
 
29
32637
นางสาวปภาวดี เพ็ชรรัตน์
4/12
 
30
32638
นางสาวปุณณดา ดวงมุสิทธิ์
4/12
 
31
32646
นางสาวศจิษฐา โรยร่วง
4/12
 
32
33050
นางสาวณิชารีย์ บัวแก้ว
4/12
 
33
32267
นายจิรพัฒน์ เขมภูสิต
5/6
 
34
32000
นายรัชชานนท์ ศรีธนสาร
5/7
 
35
32089
นายธนทัต ยุทธพิมุข
5/7
 
36
32092
นายปัณณทัต จันทร์ปาน
5/7
 
37
32099
นายอุกฤษฎ์ ไสยรินทร์
5/7
 
38
34352
นายเด่นภูมิ ฆ้องส่งเสียง
5/7
 
39
35044
นายจตุรานนท์ สุขสม
5/7
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี