รายชื่อสมาชิกชุมนุมแกะรอยกระบวนการยุติธรรม
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายอภิชาติ อุปการ
จำนวน 23 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
นางสาวมณฑิตา คชฤกษ์
4/1
 
2
นางสาวสุทธิกานต์ สุวรรณกิจ
4/1
 
3
นายคมชาญพิชญ์ สระศรี
4/3
 
4
นางสาวจิตบุศ พ่วงขำ
4/3
 
5
นางสาวอภิชาพร พัฒนกูล
4/9
 
6
นางสาวพิมพ์ชนก บ่อน้อย
4/10
 
7
นางสาวอุษา​คะ​เนย์​ บุญเลิศ​
4/10
 
8
นางสาวดาริกา อินทนาจ
4/10
 
9
นายธนพัฒน์ เทพทอง
4/11
 
10
นางสาวนวินดา นาคทอง
4/11
 
11
นายปุณณัตถ์ พรมเลิศ
5/5
 
12
นางสาวนันธิตา สุขสม
5/5
 
13
นางสาวณธิดา พริกบางงอน
5/5
 
14
นางสาวฐิติวรดา ทองคำแท้
5/8
 
15
นายศุภณัฐ พรหมทอง
5/9
 
16
นางสาวปฐมาวดี คำเหล็ก
5/12
 
17
นายกฤตินันท์ รักษ์แดง
6/1
 
18
นายเปรมธนา นวลวัฒน์
6/3
 
19
นายวสุวัฒน์ ชัยพัฒน์
6/8
 
20
นายธนกร สอาดโพธิ์ทอง
6/8
 
21
นางสาวกีรฏิกา ศักดา
6/13
 
22
นางสาวภัทริตา อินทานุกูล
6/13
 
23
นางสาวแพรไหม กรายแก้ว
6/13
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี