รายชื่อสมาชิกชุมนุมแกะรอยกระบวนการยุติธรรม
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายอภิชาติ อุปการ
นางทิพยรัตน์ ทองสาร
จำนวน 26 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
31702
นางสาวสุภัสสร ทิมแก้ว
6/7
 
2
33801
นายธนาวุฒิ หนุนภักดี
6/8
 
3
31439
นางสาวกุลณัฐ สกุลรัตน์
6/8
 
4
31455
นางสาวพิมพ์วลี วันช่วย
6/8
 
5
31575
นางสาวกานต์พิชชา อินทร์สม
6/8
 
6
31687
นางสาวขวัญชนก จันทร์เขียว
6/8
 
7
31724
นางสาวคิรภัสสร สอนประสม
6/8
 
8
31734
นางสาวบรรณสรณ์ ตันติจิรวัฒน์
6/8
 
9
31740
นางสาวลดาวัลย์ อินทร์แก้ว
6/8
 
10
31765
นางสาวคีรภัสสร เลื่อนนาวา
6/8
 
11
31770
นางสาวญาดา ทองรัตน์
6/8
 
12
31771
นางสาวณิชารีย์ เพชรรอด
6/8
 
13
31778
นางสาวพิมพ์ลพัช กรดมี
6/8
 
14
31785
นางสาวเสาวนีย์ รอดเจริญ
6/8
 
15
31808
นางสาวจณิฐตา อินทรักษ์
6/8
 
16
31823
นางสาวอภิชญา เกิดชูกุล
6/8
 
17
33811
นางสาวอริศรา แดงกุล
6/8
 
18
31767
นางสาวชยุดา ธุวานนท์
6/10
 
19
31397
นางสาวฐิติวรดา เรืองปลอด
6/12
 
20
31415
นางสาวสุพิชชา ว่องไว
6/12
 
21
31701
นางสาววาสนา เจ้ยยา
6/12
 
22
31764
นางสาวกัลยรัตน์ สัมพันธ์
6/12
 
23
31766
นางสาวจิรนันท์ พูลสวัสดิ์
6/12
 
24
31769
นางสาวชุตินันท์ ศรีเพชรพูล
6/12
 
25
31776
นางสาวประภัสสร สุดใจใหม่
6/12
 
26
31782
นางสาวศมา สุทธิ
6/12
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี