รายชื่อสมาชิกชุมนุมวิชาการ ง 32101
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายประทักษ์ ทิพย์ชิต
จำนวน 26 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32374
นายจิราเดช จิตรากุล
5/13
 
2
32409
นายการัณยภาส ณ วาโย
5/13
 
3
34425
นายณภัทร แซ่ตั้ง
5/13
 
4
34426
นายธีรรัตน์ จันทร์ภักดี
5/13
 
5
34427
นายพัชรพล ถ้ำจันทร์
5/13
 
6
34428
นายศุภวิชญ์ เพชรแดง
5/13
 
7
32068
นางสาวปวริศา จัตญาวร
5/13
 
8
32075
นางสาวเรณุกา ฉิมเรือง
5/13
 
9
32346
นางสาวเจณิตตา รัตนกันทา
5/13
 
10
32350
นางสาวณัฏฐณิชา ศรีสวัสดิ์
5/13
 
11
32353
นางสาวณิชกานต์ จันทาโพธิ์
5/13
 
12
32355
นางสาวธณภร หยูด้วง
5/13
 
13
32385
นางสาวจิรนันท์ เรืองฤทธิ์
5/13
 
14
32387
นางสาวณัฐวลัญช์ รัตนพันธ์
5/13
 
15
32394
นางสาวนันท์นภัส สุวรรณอำภา
5/13
 
16
32397
นางสาวปภาดา คันธินทระ
5/13
 
17
32399
นางสาวพิมพ์ลภัส อักษรประดิษฐ์
5/13
 
18
32424
นางสาวกมลชนก ทองกูล
5/13
 
19
32425
นางสาวกมลพรรณ จันทร์แสง
5/13
 
20
32431
นางสาวญานิตา พนมวัน ณ อยุธยา
5/13
 
21
32438
นางสาวบัณณิกา ตรงต่อการ
5/13
 
22
32441
นางสาวภัทรมน ชัยขันท์
5/13
 
23
32443
นางสาววริทธิ์นันท์ วิเศษสมบัติ
5/13
 
24
34430
นางสาวชวัลลักษณ์ ภิรมย์นก
5/13
 
25
34431
นางสาววิภาวัส จงจิตร
5/13
 
26
34432
นางสาวสุนันทินี ปิยะรัตน์
5/13
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี