รายชื่อสมาชิกชุมนุมวิชาการ ว 21105
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวระวิวรรณ ทิพย์พันธ์
จำนวน 36 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34440
เด็กชายไกร สุขุมทอง
1/11
 
2
34441
เด็กชายฐปนนท์ จุ้ยสุวรรณ
1/11
 
3
34442
เด็กชายฐปนวัฒน์ เพ็ชรแท้
1/11
 
4
34443
เด็กชายเทวินทร์ แก้วพิชัย
1/11
 
5
34444
เด็กชายธนภัจน์ ขนาบแก้ว
1/11
 
6
34445
เด็กชายธัชพล ชุมทัพ
1/11
 
7
34446
เด็กชายปรินทร แฝงกาย
1/11
 
8
34447
เด็กชายพฤทธิ์ ขุนปลาด
1/11
 
9
34448
เด็กชายภานุพงษ์ รักษาแก้ว
1/11
 
10
34449
เด็กชายภูรินท์ พวงใส
1/11
 
11
34450
เด็กชายสุกฤษฎิ์ ผาดแผ้ว
1/11
 
12
34451
เด็กชายเสฏฐนันท์ ลิขิตวิทยาไกร
1/11
 
13
34452
เด็กชายอัษฎา คงชุม
1/11
 
14
34453
เด็กหญิงกมลชนก ทองดอนหับ
1/11
 
15
34454
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ณ นคร
1/11
 
16
34455
เด็กหญิงกวิสรา จิวารัตน์
1/11
 
17
34456
เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำเงิน
1/11
 
18
34457
เด็กหญิงกัญญาวีร์ จันสีนาถ
1/11
 
19
34458
เด็กหญิงกุลพัชร คุ้มตัว
1/11
 
20
34459
เด็กหญิงขวัญข้าว ขาวมะลิ
1/11
 
21
34460
เด็กหญิงชวัลญา จันทร์ผ่อง
1/11
 
22
34461
เด็กหญิงญาณิศา จันทร์อุดม
1/11
 
23
34462
เด็กหญิงณัฐณิชา ด้วงเกลี้ยง
1/11
 
24
34463
เด็กหญิงณัฐนรี ใจห้าว
1/11
 
25
34464
เด็กหญิงเนตรนภา รักเรือง
1/11
 
26
34465
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เพ็ญ
1/11
 
27
34466
เด็กหญิงภิรดา ชวะพงษ์
1/11
 
28
34467
เด็กหญิงศศิภัสสร โชคคณาพิทักษ์
1/11
 
29
34468
เด็กหญิงศุภิสรา จินดำ
1/11
 
30
34469
เด็กหญิงสมฤดี ธรรมณรงค์
1/11
 
31
34470
เด็กหญิงสลีลัลน์ พันธ์พิพัฒไพบูลย์
1/11
 
32
34471
เด็กหญิงสุจิรา ชูเชิด
1/11
 
33
34472
เด็กหญิงสุทัตตา พุทธิพงษ์
1/11
 
34
34473
เด็กหญิงหทัยภัทธ์ รักษ์เหลืองสกุล
1/11
 
35
34474
เด็กหญิงอภิษฎา อักษรภักดี
1/11
 
36
34475
เด็กหญิงอัจจิมา เพชร
1/11
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี