รายชื่อสมาชิกชุมนุมวิชาการ อ 32210
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม

จำนวน 29 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32298
นายต้นน้ำ แก้วกุฏิ
5/9
 
2
32302
นายปรินทร คำสุกดี
5/9
 
3
32370
นายกันต์ ตั้งเริก
5/9
 
4
34374
นายธีรดนย์ เกื้อฉิม
5/9
 
5
34375
นายธีรภัทร แซ่เตี้ยว
5/9
 
6
34376
นายศิรสิทธิ์ ยังวนิชเศรษฐ
5/9
 
7
32072
นางสาวพิมลมาศ รัตนไพบูลย์
5/9
 
8
32110
นางสาวบัณฑิตา ช่วยสุวรรณ
5/9
 
9
32309
นางสาวกัญญาณัฐ เพ็ชรรักษ์
5/9
 
10
32312
นางสาวจุฑามาศ จิตประพันธ์
5/9
 
11
32322
นางสาวพิชยา ศรีรักษา
5/9
 
12
32324
นางสาวสาวิตรี มีสิทธิ์
5/9
 
13
32359
นางสาวภัทรวดี ภูมิพระแสง
5/9
 
14
32363
นางสาววิมลสิริ สุมน
5/9
 
15
32433
นางสาวทิฆัมพร ทัศนเรณู
5/9
 
16
32444
นางสาวสมิตา หนูปลื้ม
5/9
 
17
34378
นางสาวกิตติมา อุปริสัจกุล
5/9
 
18
34379
นางสาวกิติญาภร นิลมาต
5/9
 
19
34380
นางสาวจันทร์ตราพร สุขโสม
5/9
 
20
34381
นางสาวจีรวรรณ พวงสุวรรณ
5/9
 
21
34382
นางสาวณหทัย หอหิรัญกุล
5/9
 
22
34383
นางสาวณัฏฐชา ช่วยนุกูล
5/9
 
23
34384
นางสาวนฤมล บัวคำ
5/9
 
24
34385
นางสาวปวริศา สุนธารักษ์
5/9
 
25
34386
นางสาวปิ่นตะวัน ศรีสมัย
5/9
 
26
34387
นางสาวพานทองแก้ว สุวรรณรัตน์
5/9
 
27
34388
นางสาวพิมพ์ลภัส สมทิพย์
5/9
 
28
34389
นางสาวลลิดา ทองท่าชี
5/9
 
29
34390
นางสาวศุภวดี ดวงประเสริฐ
5/9
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี