รายชื่อสมาชิกชุมนุมวิชาการ อ 32101
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางเสริมศิริ ชูประจง
จำนวน 35 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32326
นายจิตพล สุวรรณนิตย์
5/8
 
2
32272
นายพิมพ์ลภัส กัลกะ
5/11
 
3
32276
นายศุภณัฐ ภัทรวโรดม
5/11
 
4
32304
นายปัญสาห์ เจริญกุล
5/11
 
5
32331
นายธีร์ปกรณ์ บุญชัย
5/11
 
6
32332
นายปัณณธร สุวรรณมณี
5/11
 
7
32339
นายอนาวิล ภู่มณี
5/11
 
8
32366
นายกรวิชญ์ วรรณศรี
5/11
 
9
32369
นายกฤติธี หิรัญรัตนธรรม
5/11
 
10
32372
นายคณพัฒน์ ภูมิสุข
5/11
 
11
32376
นายณพวิทย์ แมนเมือง
5/11
 
12
32415
นายธนภัทร สกุลบัญชาพร
5/11
 
13
32419
นายวโรดม หล่อธีรพงศ์
5/11
 
14
32421
นายศักดิ์นฤน ถนอมไทย
5/11
 
15
34410
นายธีรภัทร นาคกลัด
5/11
 
16
34411
นายศุภสัณห์ ลาภอุดมพันธ์
5/11
 
17
34412
นายรัชชานนท์ วุ้นศรี
5/11
 
18
32012
นางสาวกานติมา ทองปลอด
5/11
 
19
32018
นางสาวฐิตารีย์ ทึ่งสุทธิกานต์
5/11
 
20
32058
นางสาวชนากานต์ ทิพประมวล
5/11
 
21
32067
นางสาวปริยาภัทร สุขเกื้อ
5/11
 
22
32293
นางสาวศิรภัสสร สารารักษ์
5/11
 
23
32317
นางสาวธนพร แซ่ลิ้ม
5/11
 
24
32344
นางสาวกฤตพร อุ่นยวง
5/11
 
25
32349
นางสาวญาณิศา เพ็งเคียน
5/11
 
26
32352
นางสาวณัฐนิช จิรธรรมกูล
5/11
 
27
32357
นางสาวปิยวรรณ เลิศภูวิวัฒน์
5/11
 
28
32361
นางสาวลลิตา จินดาวร
5/11
 
29
32365
นางสาวอนงค์นาฎ เปียฉิม
5/11
 
30
32388
นางสาวตุลยา ศิวะวิชชกิจ
5/11
 
31
32393
นางสาวนริศรา บัวแก้ว
5/11
 
32
34413
นางสาวชนธิกานต์ ตันซื่อ
5/11
 
33
34414
นางสาวณัฐติกา วัชรสินธุ
5/11
 
34
34415
นางสาวพัณณิตา ปลอดจินดา
5/11
 
35
34416
นางสาวมณฑิรา พุฒทอง
5/11
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี