รายชื่อสมาชิกชุมนุมวิชาการ ส 32101
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางชาครีย์พัฒน์ ศักรางกูร
จำนวน 35 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32328
นายธนกฤต เพชรประเสริฐ
5/12
 
2
32051
นายเมธิชัย ปรัชญานุพัทธ์
5/12
 
3
32128
นายกันพัฒน์ เรอุไร
5/12
 
4
32341
นายอรรถกร เกื้อสกุล
5/12
 
5
32371
นายไกรวิชญ์ มัฏฐารักษ์
5/12
 
6
32373
นายจิรเมธ วรรณทอง
5/12
 
7
32378
นายณัฐภัทร ไชยสุภา
5/12
 
8
32377
นายณัฐพงศ์ ชูทัพ
5/12
 
9
32381
นายพิสิษฐ์ จิตราภิรมย์
5/12
 
10
32382
นายยศนันทน์ ศรีภักดี
5/12
 
11
32383
นายอันดามัน พฤกษ์อุดม
5/12
 
12
32413
นายถิรวัฒน์ ทองเฝือ
5/12
 
13
32416
นายธิติวุฒิ โชติช่วง
5/12
 
14
34417
นายชินกฤต ราชเดิม
5/12
 
15
34418
นายตะวัน แซ่ลิ้ง
5/12
 
16
34419
นายธนพล เพชรทอง
5/12
 
17
34420
นายธีรนันต์ ไกรนุกูล
5/12
 
18
34422
นายปิยะจักษณ์ ชุมขุน
5/12
 
19
32013
นางสาวเกณิกา วีระวงศ์
5/12
 
20
32021
นางสาวณัฐธิดา ปานแดง
5/12
 
21
32035
นางสาวอัชฌา สุนแดง
5/12
 
22
32060
นางสาวฐิติวรดา เอียดจันทร์
5/12
 
23
32081
นางสาวอรวรรณ ทองใสพร
5/12
 
24
32310
นางสาวขวัญทิชา ปทุมวารี
5/12
 
25
32316
นางสาวณัฐนันท์ ตรียุทธ
5/12
 
26
32319
นางสาวนริศรา อัสดาธร
5/12
 
27
32343
นางสาวกรรณิการ์ โพธิ์แสง
5/12
 
28
32345
นางสาวกษมน มุขรัษฎา
5/12
 
29
32351
นางสาวณัฐณิชา แก้วใส
5/12
 
30
32401
นางสาววณิศรา จรัสวราพรรณ
5/12
 
31
32405
นางสาวอรวรรณ เกิดขาว
5/12
 
32
32426
นางสาวเกตน์สิริี จิตร์เลขา
5/12
 
33
32429
นางสาวจินดารัตน์ วงศ์สวัสดิ์
5/12
 
34
34423
นางสาวปภาวรินท์ แซ่เล้า
5/12
 
35
34424
นางสาววัลดา วิจารานุวัฒน์
5/12
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี