รายชื่อสมาชิกชุมนุมSing and dance
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางกันยพร ณ อุบล
จำนวน 30 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กหญิงชาลิสา นาคสวาท
1/1
 
2
เด็กหญิงวชิรญาณ์ พนาสน
1/1
 
3
เด็กหญิงธนพร นูนน้อย
1/2
 
4
เด็กหญิงกรวรรณ ชาสวัสดิ์
1/3
 
5
เด็กหญิงฑิตยา ผิวสลับ
1/4
 
6
เด็กหญิงสาริศา​ แซ่โอ้ว
1/4
 
7
เด็กชายกิติภูมิ พัฒนเรณู
1/5
 
8
เด็กหญิงปิ่นชนก ขวัญช่วย
1/6
 
9
เด็กหญิงพรกนก นุรักษ์
1/6
 
10
เด็กหญิงขวัญข้าว คำทอง
1/7
 
11
เด็กหญิงสุภัทรวดี ขนอม
1/8
 
12
เด็กหญิงนิชาภัทร ไชยสุวรรณ์
1/9
 
13
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ภู่รุ่งฤทธิ์
1/9
 
14
เด็กหญิงเพียงฤทัย ขจรภัย
1/9
 
15
เด็กหญิงวชิราพร รักษ์รอด
1/9
 
16
เด็กหญิงชญานิศ เพชรรัตน์
1/9
 
17
เด็กหญิงอัยฎา สมบัติมาก
1/11
 
18
เด็กชายกรณ์ดนัย ใหญ่กว่าวงศ์
2/1
 
19
เด็กหญิงณิชวดี มงคลนิมิตร
2/1
 
20
เด็กหญิงพิมพ์ณดา ทรัพย์เจริญ
2/1
 
21
เด็กหญิงสรินธร ศรีเลิศ
2/1
 
22
เด็กหญิงชยาภรณ์ สุขประเสริฐ
2/1
 
23
เด็กหญิงจิณณพัต นิลทัพ
2/8
 
24
เด็กหญิงณัฏฐ์วรัตน์ เนตรนพรัตน์
2/8
 
25
เด็กหญิงเบญญาภา ชนะภัย
2/8
 
26
เด็กหญิงปริยากร ธนวนิชนาม
2/8
 
27
เด็กหญิงสิริกร โอวรารินท์
2/8
 
28
เด็กหญิงกายวิญญ์ สังข์ชุม
2/8
 
29
เด็กหญิงณัฐชยา ทองตำลึง
3/9
 
30
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา เตชวิสุทธินันท์
3/9
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี