รายชื่อสมาชิกชุมนุมYoutuber
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางกันยพร ณ อุบล
จำนวน 15 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34576
เด็กชายทรงเดช พันธ์ยอด
1/7
 
2
34578
เด็กชายธนสันต์ ธรรมณรงค์
1/7
 
3
34580
เด็กชายพชร สุพันทวี
1/7
 
4
34581
เด็กชายพัทธพล สังข์เพชร
1/7
 
5
34583
เด็กชายโยนาธาน โลติกร
1/7
 
6
34585
เด็กชายสรวิชญ์ พูลสวัสดิ์
1/7
 
7
34586
เด็กชายสิทธิศักดิ์ จันทร์เกิด
1/7
 
8
34123
เด็กชายปัณณวรรธ เกลี้ยงเกลา
2/7
 
9
34124
เด็กชายภูมิพัฒน์ ธงรังกา
2/7
 
10
34126
เด็กชายวรนน วรสันติกุล
2/7
 
11
34129
เด็กชายสิรวิชญ์ พิชิตการณ์
2/7
 
12
34163
เด็กชายพัสกร คชรัตน์
2/8
 
13
34165
เด็กชายอนุวัฒน์ อรรถสกุลชัย
2/8
 
14
34179
เด็กหญิงพจณิชา พรประเสริฐสม
2/8
 
15
34188
เด็กหญิงอุษาคะเนย์ บุญเลิศ
2/8
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี