รายชื่อสมาชิกชุมนุมFab Lab
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายธีรเดช สกุลอ่อน
นายทวีวัฒน์ สุขแก้ว
จำนวน 15 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32717
นางสาวสิรินดา แซ่อึ้ง
4/7
 
2
32855
นางสาวกัญญ์วรา ยศเมฆ
4/7
 
3
32863
นางสาวณัฐณิชา เอียมคล้าย
4/7
 
4
32965
นางสาวลัดดาวรรณ หมื่นแสน
4/7
 
5
33825
นางสาวกัญจน์รัชฐาน์ สันติทวีฤกษ์
4/9
 
6
34933
นางสาวเจด้า แสวงผล
4/9
 
7
34940
นางสาววิไลพรรณ ศรีแสง
4/9
 
8
32670
นางสาวธวัลรัตน์ อึ๋งพาณิชย์
4/10
 
9
32681
นางสาวสาวิตรี หอยทอง
4/10
 
10
32703
นางสาวชนนิกานต์ สุวรรณรัตน์
4/12
 
11
31538
นางสาวถนอมวรรณ เกื้อสม
6/5
 
12
31544
นางสาวพิมพ์ชนก คริสต์รักษา
6/5
 
13
31579
นางสาวญาณินี พุทธพันธุ์
6/5
 
14
31584
นางสาวปณิดา ทองน้อย
6/5
 
15
31595
นางสาวสุวภัทร ขุนทองจันทร์
6/5
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี