รายชื่อสมาชิกชุมนุมFab Lab
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายอัยยุบ หลีเส็น
จำนวน 16 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
นางสาวณัฐริกา ขาวชูรักษ์
4/7
 
2
นางสาวปิยะวรรณ พูลพล
4/7
 
3
นางสาวสิรินดา แซ่อึ้ง
4/7
 
4
นางสาวกัญญ์วรา ยศเมฆ
4/7
 
5
นางสาวณัฐณิชา เอียมคล้าย
4/7
 
6
นางสาวลัดดาวรรณ หมื่นแสน
4/7
 
7
นางสาวกัญจน์รัชฐาน์ สันติทวีฤกษ์
4/9
 
8
นางสาวเจด้า แสวงผล
4/9
 
9
นางสาววิไลพรรณ ศรีแสง
4/9
 
10
นางสาวธวัลรัตน์ อึ๋งพาณิชย์
4/10
 
11
นางสาวสาวิตรี หอยทอง
4/10
 
12
นางสาวถนอมวรรณ เกื้อสม
6/5
 
13
นางสาวพิมพ์ชนก คริสต์รักษา
6/5
 
14
นางสาวญาณินี พุทธพันธุ์
6/5
 
15
นางสาวปณิดา ทองน้อย
6/5
 
16
นางสาวสุวภัทร ขุนทองจันทร์
6/5
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี