รายชื่อสมาชิกชุมนุมเครื่องบินพลังยาง
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวปานตา สุระกำแหง
จำนวน 25 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กชายอานพัต ลิ้มสกุล
1/1
 
2
เด็กชายปันพระคุณ ชูปัน
1/2
 
3
เด็กชายเศรษฐาพิชญ์ จันทรมณี
1/3
 
4
เด็กหญิงธวัลรัตน์ สุขศิริ
1/3
 
5
เด็กชายจิรานุวัฒน์ ยอดคง
1/5
 
6
เด็กชายทยุติธร นวลวัฒน์
1/8
 
7
เด็กชายปุญญพัฒน์ สมบัติแก้ว
1/9
 
8
เด็กชายภคพล ช้างทรัพย์
1/9
 
9
เด็กชายพนธกร เหรียงบำรุง
1/12
 
10
เด็กชายจิรเมธ พราหมณ์ศรีชาย
2/2
 
11
เด็กชายธีรเมธ ภักดีบุญ
2/2
 
12
เด็กหญิงธันยพร ภัทรโอภาส
2/2
 
13
เด็กหญิงนภัสสร ศรีประวรรณ์
2/2
 
14
เด็กชายชวกร สุทธินิตยนันท์
2/3
 
15
เด็กชายบารมี อยู่ทองอินทร์
2/3
 
16
เด็กชายคุณานนท์ แป้นไทย
2/4
 
17
เด็กชายไทเกอร์ หวง
2/4
 
18
เด็กชายธนโชติ สุภากร
2/4
 
19
เด็กชายศิวกร ประเสริฐ
2/4
 
20
เด็กชายสิทธิพงษ์ รัตนชัย
2/4
 
21
เด็กชายณัฐดนัย วงศ์เสถียร
2/7
 
22
เด็กชายอินทัช เขียมวัชนะ
2/7
 
23
เด็กหญิงกชพรรณ จันเรียง
2/10
 
24
เด็กชายปุณณัตถ์ ประพัฒน์
2/11
 
25
เด็กชายฐปนวัฒน์ เพ็ชรแท้
3/11
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี