รายชื่อสมาชิกชุมนุมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางธนิดา บางรักษ์
นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
จำนวน 23 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34963
นายศศิศ อรุณสกุล
4/6
 
2
32815
นางสาวบัณฑิตา ทองเล็ก
4/6
 
3
33017
นางสาวสุภัชสรา ศรีสว่าง
4/6
 
4
34967
นางสาวนฤมล โกปักเซ่ง
4/6
 
5
34968
นางสาวนันทพร สิงทองหอม
4/6
 
6
32656
นายภีมวัฒน์ ศรีทองกุล
4/11
 
7
32726
นายนรงชัย ชัยคง
4/11
 
8
34905
นายรัชชานนท์ เนตรรุ่ง
4/11
 
9
32652
นายณัฐพล ไทยเกิด
4/12
 
10
31492
นางสาวนวมลล์ เขมานุวงศ์
6/4
 
11
31495
นางสาวปาลินี อุชชิน
6/4
 
12
31639
นางสาวอริศรา เจียมสกุล
6/4
 
13
33766
นายพงศ์ภัค คุ้มกัน
6/5
 
14
31406
นางสาวพิมพ์ชนก เกริ่นสระน้อย
6/5
 
15
31442
นางสาวชนัญชิดา เสมสันต์
6/5
 
16
33771
นางสาวกรกนก ชาตะเวที
6/5
 
17
33772
นางสาวกฤษติยา คะเชนทร์
6/5
 
18
33773
นางสาวธิมาพร พรหมเมือง
6/5
 
19
33779
นางสาวสุธาทิพย์ หมื่นศรี
6/5
 
20
31723
นางสาวกัญญา นาคมุสิก
6/11
 
21
31819
นางสาวพัชราพรรณ ผิวอ่อน
6/11
 
22
31825
นางสาวอัตกิยา ไกรณรา
6/11
 
23
33851
นางสาวณัฐมน มั่นคง
6/11
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี