รายชื่อสมาชิกชุมนุมวิชาการ ว 30241
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายอติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
จำนวน 20 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
30729
นายธนโชค โชคสงเคราะห์
6/11
 
2
30767
นายชลันธร ชัยกิจ
6/11
 
3
33080
นายกันตพล ลูกรักษ์
6/11
 
4
32568
นายกษิดิ์เดช มากจริง
6/11
 
5
30790
นางสาวธนภรณ์ จันทร์แก้ว
6/11
 
6
30793
นางสาวบุญญิสา บำรุง
6/11
 
7
30800
นางสาวภูษณิศา รักกะเปา
6/11
 
8
30801
นางสาวรัชนีกร ทองสุก
6/11
 
9
30821
นางสาวณัฐชยา ราชูภิมล
6/11
 
10
30885
นางสาวเกวดี ขุนทองจันทร์
6/11
 
11
30938
นางสาวปิยะธิดา พุทธพิทักษ์
6/11
 
12
30986
นางสาวพฤกษา สืบศักดิ์
6/11
 
13
31165
นางสาวธวัลรัตน์ แซ่อึ้ง
6/11
 
14
31202
นางสาวกนกกาญจน์ รักษาทรัพย์
6/11
 
15
31203
นางสาวกมลา เหมประพันธุ์
6/11
 
16
33085
นางสาวณัฐริกา เกื้อด้วง
6/11
 
17
33086
นางสาวปภาวรินท์ สุขทองแท้
6/11
 
18
33087
นางสาวภาสินี บุญสุข
6/11
 
19
33088
นางสาววริศรา เลี้ยงสุพงศ์
6/11
 
20
33089
นางสาวสารัช เพ็งสุวรรณ
6/11
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี