รายชื่อสมาชิกชุมนุมวิชาการ ว 30241
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายอติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
จำนวน 24 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32615
นายกิตติพงศ์ รักช้าง
4/13
 
2
32618
นายปัญญากร จันทร์เสี้ยวรัศมี
4/13
 
3
34892
นายจิรวัฒน์ จรา
4/13
 
4
34893
นายวิทวัส โตขาว
4/13
 
5
32629
นางสาวกีรฏิกา ศักดา
4/13
 
6
32630
นางสาวขวัญชนก เรืองทอง
4/13
 
7
32633
นางสาวณัฐณิชา ชำนาญศรี
4/13
 
8
32640
นางสาวภัทริตา อินทานุกูล
4/13
 
9
32641
นางสาวมัณฑนา ทวีแก้ว
4/13
 
10
32642
นางสาวมุทิตา จีนไทย
4/13
 
11
32644
นางสาวรินรดา สังข์รอด
4/13
 
12
32663
นางสาวกวินทรา ทองสินธุ์
4/13
 
13
32669
นางสาวธนภรณ์ บุญสิทธิ์
4/13
 
14
32671
นางสาวธัญวดี ใจห้าว
4/13
 
15
32673
นางสาวปกิตตา สะอาดแก้ว
4/13
 
16
32678
นางสาวแพรไหม กรายแก้ว
4/13
 
17
32684
นางสาวอภิศชญานันท์ คำแก้ว
4/13
 
18
32710
นางสาวธัญรดา สันเมือง
4/13
 
19
32783
นางสาวสมิตนันท์ สุธาประดิษฐ์
4/13
 
20
32907
นางสาวชาลิสา ทิพย์บรรณา
4/13
 
21
32999
นางสาวกัลปังหา บุตรรัตน์
4/13
 
22
33012
นางสาวศิรินาฎ วงศ์สุบรรณ
4/13
 
23
33872
นางสาวปิยาพัชร วรลักษณ์ภักดี
4/13
 
24
34894
นางสาวพิมลพรรณ สัมพันธรัตน์
4/13
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี