รายชื่อสมาชิกชุมนุมโยธวาทิต (สมัครที่คุณครูก่อกิจ)
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายก่อกิจ โกวิทกุล
จำนวน 11 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
33899
เด็กหญิงณัฐนรี อุมภาภ
1/1
 
2
33529
เด็กชายสุริเยศ พัฒนประดิษฐ์
2/7
 
3
33563
เด็กชายภีม เรืองศรี
2/8
 
4
33564
เด็กชายวชิรวิชญ์ นฤมิตร
2/8
 
5
33565
เด็กชายสิริ พัฒนกูล
2/8
 
6
32171
นางสาวอณัญญา วุฒิจันทร์
4/3
 
7
31614
นายสิทธิรัตน์ เลิศวัฒนาสกุล
5/3
 
8
31531
นางสาวปุณยนุช ศิริโชติ
5/3
 
9
31679
นายณปราช อดิเทพสถิต
5/4
 
10
30932
นางสาวชยุดา งามประดิษฐ
6/3
 
11
30940
นางสาวพิมพ์พร สมิตานนท์
6/3
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี