รายชื่อสมาชิกชุมนุมโยธวาทิต (สมัครที่คุณครูก่อกิจ)
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายก่อกิจ โกวิทกุล
จำนวน 27 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กชายณถชล อินทรรักษ์
1/2
 
2
เด็กชายณัฐภัทร บัวน้อย
1/2
 
3
เด็กหญิงปุณยนุช อินนุรักษ์
2/1
 
4
เด็กชายภานุพงศ์ ปัญญาพจน์ศักดิ์
2/2
 
5
เด็กหญิงปุ่ณญาดา พูลสิน
2/3
 
6
เด็กชายกิตติธัช ตั้งอั้น
2/6
 
7
เด็กชายณัฐชพงค์ ยินประพันธ์
2/6
 
8
เด็กหญิงพัชรพร เพชรเขียว
2/6
 
9
เด็กหญิงสพิชญา ตันติวิกรม
2/6
 
10
เด็กหญิงสุกัลยา ถาวโรสกุล
2/11
 
11
เด็กชายณัฐพงษ์ ผอมจีน
3/4
 
12
เด็กชายภูมิพัช อำนวยโรจนจินดา
3/4
 
13
เด็กชายศตคุณ อินทร์เพชร
3/4
 
14
เด็กหญิงปาลิน กล่อมมณี
3/5
 
15
เด็กชายจิรพงศ์ เลิศภูวิวัฒน์
3/6
 
16
เด็กหญิงอรวรา เดชมณี
3/6
 
17
นางสาวณัฐธิดา ทองเหลือ
4/2
 
18
นางสาวภัทราภรณ์ นุกูลกาญจนสาคร
4/2
 
19
นางสาวกฤตพร ขวัญสง
4/6
 
20
นางสาวพัทรวดี ทองน้อย
4/7
 
21
นางสาวรฎา หนูนาค
4/10
 
22
นายวชิรวิชญ์ นฤมิตร
5/1
 
23
นายกันตพงศ์ แก้วเหมือน
5/2
 
24
นายศักดิโชติ ใจรัก
5/5
 
25
นายนิชนันท์ ทรัพย์รุ่ง
5/8
 
26
นางสาวโยษิตา โยธาจุล
6/3
 
27
นางสาวพรทิพย์ ไชยประพันธ์
6/11
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี